מדריך היערכות במסים

23.6     בקשה לאישור מקדמי

בהתאם לסעיף 85א(ד) לפקודה, צד לעסקה בינלאומית רשאי לפנות לרשויות המס בישראל ולבקש אישור מוקדם לכך שמחיר עסקה מסוימת (או מספר עסקאות), כפי שהוסכם בין הצדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, הינו בהתאם לתנאי השוק.

על תשובה מרשות המיסים הכוללת את הנימוקים להחלטה להתקבל בתוך 120 ימים מיום הגשת הבקשה (מנהל רשות המיסים רשאי להאריך מועד זה עד 180 ימים).

במידה ולא נתקבלה תשובה בפרק זמן זה, יראו בכך אישור לכאורה שהעסקה נעשתה בתנאי שוק. יודגש כי לא יהיה באישור זה מלפטור את הצד לעסקה מחובות הדיווח כאמור.

במסגרת החלטת מיסוי 253/12 (בהסכם) נקבע כי עובדת ישראלית של חברה זרה אמריקאית יוצרת לחברה הזרה מוסד קבע בישראל, אף על פי שלעובדת אין סמכות לחייב את החברה הזרה, וכי היא איננה עוסקת בשיווק או מכירות, ובמסגרת עבודתה היא כפופה למרותו של ראש צוות בחו"ל (ראו הרחבה בפרק 17 מיסוי בינלאומי). החברה הזרה תספק לעובדת את הכלים הטכנולוגים והמידע לביצוע עבודתה מהבית. בהחלטה בהסכם נקבע שהעובדת יוצרת לחברה הזרה מוסד קבע בישראל, ורווחיו של מוסד הקבע (בהתאם לעובדות) יהיו 10% מחלק יחסי של השכר ברוטו (לרבות כל טובת הנאה והחזר הוצאות), לפי מספר ימי העסקים שבהם שהתה העובדת בישראל ביחס לכלל ימי העסקים בשנה. למעשה נקבע כאן מנגנון של תוספת לעלות (net cost plus). אולם לא ברור האם השיטה מקובלת על מס הכנסה או שיעור התוספת (10%), שכן בין היתר נקבע בהחלטה שבמידה והחברה הזרה תבצע חקר עבודת מחירי העברה, היא תוכל לתקן את דוחותיה במידה והחקר יאושר על ידי מחלקת מחירי העברה ברשות המסים. כמו כן נקבע שאין בהחלטה כדי לאשר את חישוב הרווח או ייחוס הרווחים למוסד הקבע.