מדריך היערכות במסים

23.5.1    חובת דיווח מצומצמת – טופס 1385 וטופס 1485

בהתאם לתקנה 5 לתקנות על הנישום לדווח במסגרת הגשת הדוח השנתי על ביצוע עסקה בין לאומית, בגין מחירה ותנאיה והאם הם נעשו בתנאי שוק.

יצוין כי חובת הדיווח בהתאם לתקנות עומדת במנותק מתנאי סעיף 85א לפקודה, קרי די בכך שנעשתה עסקה בינלאומית, בין צדדים שיש ביניהם יחסים מיוחדים, על מנת שתקום חובת הדיווח, גם אם במסגרת עסקה זו לא הופקו "פחות רווחים" מאשר בין צדדים שאינם קשורים.

ביום 17 לאוקטובר 2007 פורסם טופס 1385 "הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה" ("טופס 1385"). טופס 1385 מהווה נספח לדוח השנתי.

ביום 22 באוקטובר 2007 פרסמה רשות המסים הבהרה לפיה טופס 1385 יהווה חלק מהדוח השנתי המוגש לרשות המסים החל משנת המס 2007 ואילך.

על פי חוזר מס הכנסה, על הדיווח בדוח השנתי לכלול את הנתונים הבאים:

א.         שמות ומקום מושב הצדדים הקשורים עימם נעשו עסקאות בין לאומיות בשנת המס.

ב.           מהות/ סוג העסקה. לדוגמה, עסקת מכר מחשבים, מתן שרותי שיווק.

ג.                מחיר העסקה.

ד.          הצהרת מנהלי החברה כי העסקאות הבין לאומיות נעשו במחיר שוק בצרוף חתימתם.

ה.         ציון האם העסקה הבין לאומית הנה עסקה חד פעמית (באישור פקיד השומה).

הנחיות חדשות למילוי טופס 1385 – הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה

בחודש דצמבר 2009 פרסמה רשות המסים הנחיות חדשות למילוי טופס 1385 – הצהרה על עסקאות בינלאומיות כמשמעותן בסעיף 85א לפקודת מס הכנסה.

להלן יובאו ההנחיות החדשות:

 1. מספר עסקה – יש למלא עבור כל עסקה עם צד קשור טופס הצהרה על עסקאות בינלאומיות בנפרד.
 2. תיאור העסקה – יש לפרט את תחום הפעילות לדוגמה: ייצור, שיווק, מכירה, הפצה, מחקר ופיתוח, ייעוץ ומתן שירותים ובנוסף, במקרים של מכירה/ קנייה של טובין או מתן/ קבלה של שירותים יש לפרט את סוג הנכס או השירות לפי העניין.
 3. פרטי הצד הקשור לעסקה – יש למלא את שם פרטי הצד הקשור לעסקה ואת מספר הרישום בחו"ל כפי שמופיע במסמכי ההתאגדות שלו.
 4. סך מחיר העסקה – יש לפרט את השיטה אשר נבחרה ומהי התמורה הכספית הכוללת בין הצדדים הקשורים בגין העסקה.

ביום 3 ביולי, 2019, פרסמה רשות המסים עדכון לטופס 1385, הרלבנטי לדוחות המס שיוגשו החל משנת 2019 (אך ניתן להחלה גם על דו"ח המס לשנת 2018), בנוגע להצהרה בדבר עסקאות בין לאומיות.טופס 1385 מצורף לדו"ח המס של חברה, בו מציינים כי קיימות עסקאות בין לאומיות בין צדדים קשורים. הגשת טופס 1385 נעשית בהתאם להוראות סעיף 85א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") ובהתאם לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), תשס"ז-2006 (להלן: "התקנות").

טופס 1385 החדש כולל מספר שינויים מקודמו ודורש יותר פרטים ומידע בנוגע לעסקאות שקודם לכן לא נדרשו.

השינויים העיקריים והמידע המעודכן שנדרש לחשיפה בטופס 1385 החדש, כוללים את הנושאים הבאים:

 

 1. פרטים אודות הנישום
 • מספר תיק ניכויים
 • משרד פקיד השומה
 • משרד פקיד השומה ניכויים
 • מספר טלפון
 • כתובת העסק

 

 1. פרטי הצד הקשור
 • שם הצד הקשור
 • מספר זיהוי לצרכי מס בחו"ל (TIN)
 • כתובת הצד הקשור

 

 1. פרטי העסקה הבין-לאומית עם צדדים קשורים בחו"ל
 • תיאור העסקה – יש לפרט האם מדובר בהכנסה או בהוצאה ותחום הפעילות, סוג הנכס או השירות, לפי העניין. לדוגמא: ייצור, שיווק, מכירות, הפצה, מחקר ופיתוח, ייעוץ ומתן שירותים, מכירת נכסים בלתי מוחשיים ועוד.
 • השיטה אשר ננקטה – כעת זה מופרד ממחיר העסקה, דבר המאפשר בדיקה מעמיקה יותר על ידי רשויות המס.
 • שיעור רווחיות – אם נבחרה שיטה המשווה את שיעור הרווחיות בעסקה לעסקה דומה, יש לציין את שיעור הרווחיות. זהו שינוי משמעותי.
 • סכום העסקה: הטופס מוסיף דרישה לפרט את ההכנסות או ההוצאות כפי שהם מופיעים בדוחות הכספיים של הנישום.

בהתאם לאמור נוספה החובה "לפרט את השיטה אשר נבחרה". "השיטה" הינה ככל הנראה הפנייה לתקנות, הקובעות כי חקר תנאי שוק ייערך לפי אחת השיטות המפורטות בהן (שיטת השוואת המחיר, שיטת השוואת שיעור הרווחיות, שיטת חלוקת הרווח ועוד.

 

 1. פרטים לגבי תמחור העסקה הבינלאומית (תשובה כן או לא תידרש בטופס 1385 החדש לגבי השאלות הבאות)
 • העסקה המדווחת היא עסקה חד פעמית.
 • העסקה מסוג שירותים המוסיפים ערך נמוך, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר 12/2018 ומדווחת בהתאם לקבוע בו
 • העסקה מסוג שירותי שיווק, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר 12/2018 ומדווחת בהתאם לקבוע בו
 • העסקה מסוג שירותי הפצה, עומדת בתנאים המפורטים בחוזר 12/2018 ומדווחת בהתאם לקבוע בו

 

 1. הצהרה – פרטים מעודכנים
 • טופס 1385 החדש דורש כי האחראי לחתימת הטופס צריך לפרט את מעמדו בחברה. למשל מנהל כספים ראשי / מבקר פיננסי
 • הצהרה מעודכנת כי כל הפרטים בטופס נכונים, מלאים ומדויקים

 

 

בקשר לאמור, מאחר ובחירת השיטה המתאימה ביותר הינה תוצאה של עריכת "חקר תנאי שוק", ניתן להסיק מכך כי עמדת רשות המסים יכולה להיות  כי יש להכין דוח מחירי העברה מבעוד מועד טרם חתימה על טופס 1385 בהתאם לתקנות, ולא בתוך 60 ימים מיום בקשת פקיד השומה, כקבוע בתקנות.

הצהרה על הלוואות בעסקאות בינלאומיות – טופס 1485

נישום הטוען לעמידה בתנאי סעיף 85א(ו) בקשר להלוואה בינלאומית, היינו בקשר לשטר הון, יצרף לדו"ח השנתי שיגיש, את טופס 1485 בגין כל שטר הון שכזה. בטופס, נדרש למסור פרטים שונים על אודות שטר ההון.

מובהר, כי ללא צירוף הטופס נלווה, יש לדווח על הכנסות מריבית בגובה שווי השוק בגין ההלוואות.