מדריך היערכות במסים

23.4.9    מסקנות

במידה והתוצאה של הצד הנבדק היא בתוך הטווח הרלוונטי (טווח ערכים או טווח בין רבעוני), יראו את העסקה כעסקה שנעשתה בתנאי שוק ולפיכך, לא יחול שינוי במחיר העסקה.

לעומת זאת, אם התוצאה של הצד הנבדק חורגת מהטווח הרלוונטי (טווח ערכים או טווח בין רבעוני), יראו את העסקה כעסקה שלא נעשתה בתנאי שוק ולפיכך בהתאם לתקנות, מחיר העסקה ידווח בהתאם לערך המצוי בחציון הטווח הרלוונטי. כלומר תבוצע התאמה של עלות או תמורת העסקה לצורכי מס.