מדריך היערכות במסים

23.4.13  חוזרי רשות המסים בתחום מחירי העברה לשנת 2021  חוזר מס הכנסה 1/2021: "תשלום לחברת אם בגין הענקת מכשיריה ההוניים לעובדי החברה הבת )הסכמי recharge) אגב עסקה בינלאומית   ועמדה חייבת בדיווח מספר 94/2021 – תשלום מבוסס מניות שנרשם כעסקה הונית

עמדה מספר 94/2021 – תשלום מבוסס מניות בו הוענקו מניות חברת האם לעובדי החברה, אשר הוצג בדוחות הכספיים כעסקה המסולקת במכשירים הוניים (קרי, ההוצאה נרשמה כנגד סעיף בהון ולא כנגד התחייבות, וגובה ההוצאה נאמד כפונקציה של שווי הוגן במועד הענקה), ייחשב כהשקעת הון של חברת האם בחברה ולא חוב. כל תשלום שיועבר מהחברה לחברת האם כנגד אותה עסקה, ייחשב כדיבידנד (או הפחתת הון בהתאם לכללים הקבועים בחוזר מס הכנסה 1/2018 שעניינו "סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות") לכל דבר ועניין, ולא תשלום בעבור חוב ועל כן יש לנכות מס במקור בהתאם. לעניין זה, עסקת תשלום מבוסס מניות כמשמעותה בתקן חשבונאות ישראלי 24 או בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 2.

העמדה לא תחול מקום בו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן (ראה גם האמור בסעיף 2.3 בחוזר מס הכנסה 1/2021:

1) התשלום הוא רק בגין המכשירים ההוניים שהבשילו;

2) התשלום הוא לפי השווי שנקבע ביום רישום ההוצאה בדוחות הכספיים לפי כללי חשבונאות מקובלים;

3) התשלום מבוצע מכח הסכם שיפוי שנחתם בין הצדדים טרם הענקת המכשירים ההוניים;

4) ההוצאה נכללה בבסיס העלות/ההוצאות של החברה במסגרת יישום הוראות סעיף 85א לפקודה בהתאם להלכת קונטירה.

על עמדה זו תדווח גם החברה שלעובדיה הוענקו המכשירים ההוניים על ידי חברת האם וגם החברה הישראלית העליונה בשרשרת חברות ישראליות אשר למי מהחברות שבשליטתה הוענקו מכשיריה ההוניים של חברת האם ככל שמדובר בהחזקה בעקיפין באמצעות חברה ישראלית נוספת מקום בו חלות הוראות סעיף 216(ב) על דיבידנד שמחולק מהחברה שלעובדיה הוענקו המכשירים ההוניים. הערה: עמדה זו מהווה עדכון של עמדה מספר 70/2019 במסגרת עמדות חייבות דיווח שפורסמו בשנת 2019 והיא מחליפה את עמדה מספר 70/2019 החל משנת המס 2021 ואילך. אין בה בכדי לגרוע מתוקפה של עמדה מספר 70/2019 לעניין הגשת הדוחות לשנות המס 2019-2020.