מדריך היערכות במסים

23.4.1  רקע

עובר לתיקון 132[1] לפקודה, במסגרתו נחקק סעיף 85א לפקודה, המחוקק עיגן את יכולת רשויות המס להתערב בקביעת מחיר העסקה בסעיפים שונים. כך, למשל, נחקקו בפקודה סעיפים 111, 112, 114 85 ו-86, בחוק מיסוי מקרקעין נחקק סעיף 1 ובחוק מע"מ נחקק סעיף 10.

המשותף לכל הסעיפים לעיל הנו מתן אפשרות לרשות המס להתערב במחיר העסקה לצורכי מס ולמסות את העסקה בהתאם למחיר שיקבע.

[1]     חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 132), התשס"ב-2002.