מדריך היערכות במסים

הוראות סעיף 85א לפקודה והתקנות קובעים שתי חובות דיווח כדלקמן: