מדריך היערכות במסים

23.3     הצעת חקיקה לתיקון סעיף 85א

בעקבות פרויקט ה-OECD BEPS וברוחו, פעלה כנסת ישראל לתיקונה והתאמתה של פקודת מס הכנסה, כך שחקיקת המס הישראלית תעלה בקנה אחד עם פרויקט ה-BEPS. תיקונה והתאמתה של פקודת מס הכנסה כאמור, מתמקד בהוספת שני סעיפים חדשים על סעיף 85א, שיהוו המשך ישיר לו, כאשר אלו יעסקו במחירי העברה ובאופן שבו יש להתייחס לעסקאות בינלאומיות בין צדדים קשורים.

בנוסף, בהקשר לאמור לעיל, המצב החקיקתי כיום בישראל הינו כי ביום 4 בינואר 2017 פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשס"ז – 2017, המעגן תיקון לסעיף 85א לפקודה. בעת הזו, הצעת חוק זו מונחת על שולחנה של וועדת הכספים של הכנסת, בהליכי הכנה לקראת קריאה שנייה ושלישית.

נציין כי פרויקט ה-OECD BEPS אף השפיע על פעילותה של רשות המסים בהתקינה את חוזר 4/2016 בחודש אפריל 2016, העוסק בפעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט.

 

בהצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 238), התשס"ז – 2017 (להלן: "ההצעה") מוצע התיקון הבא:

במסגרת פרויקט ה-BEPS שהוזכר לעיל, פרסם ה-OECD, את תכנית פעולה מספר 13 (Action 13) (להלן בסעיף זה: "תכנית 13"). תכנית 13 דנה בכללי תיעוד ודיווח הנדרשים במחירי העברה, היינו מחיר העסקה בין צדדים קשורים במדינות שונות.

הצורך בפרסום תכנית 13 נבע בעיקר מזיהוי של שחיקת המס, שמתרחשת בשל הסטת רווחים בין מדינות על ידי תאגידים רב לאומיים.

סעיף 85א לפקודה והתקנות מכוחו, לא שונו מהותית מאז נכתבו בספר החוקים. לאור פרסום תכנית 13 ועל מנת לשפר את הליכי הבקרה הקיימים בתחום מחירי העברה, מוצע לתקן, בהצעה, את סעיף 85א.

על פי ההצעה התיקונים המוצעים נחלקים לשלושה עיקריים:

  • עדכון דרישות התיעוד במחירי העברה, כך שהמסמכים והנתונים שידרשו יהיו גם לעניין צדדים קשורים בקבוצה רב לאומית. תכלית הגברת חובות התיעוד, עולה בקנה אחד עם הגברת יכולתה של רשות המסים לערוך ביקורות בכל הנוגע לעסקאות שבבסיס סעיף 85א לפקודה (עסקאות בין צד ישראלי לצד זר, שקיימים ביניהם יחסים מיוחדים), שכן נוספה גם חובת היענות מצדו של נישום להמצאת מסמכים לפקיד השומה על פי דרישתו.
  • מוצע לחייב קבוצה רב לאומית, שמחזור עסקאותיה עולה על 3.4 מיליארד ש"ח, אשר חברת האם שלה, או חברה אחרת שהוגדרה לעניין זה (על פי ההצעה: "ישות אם סופית"), יושבת בישראל, להגיש דוח CBC (באמצעות ישות האם הסופית), הכולל נתונים כספיים ועסקיים על כלל הישויות בקבוצה הרב לאומית. דיווח כאמור, יעשה על ידי ישות אם סופית, ויכלול התייחסות לפעילות הקבוצה הרב הלאומית בכל מדינה בה מקיימת קבוצה כאמור פעילות. בצד אי עמידה בחובת דיווח זו נקבעה, כך על פי ההצעה, סנקציה.
  • מוצע להסמיך את שר האוצר באישור ועדת הכספים לקבוע את הנתונים הכלולים בדוח וכן את המסמכים והנתונים שניתן יהיה לדרוש מקבוצה רב לאומית.

לעניין זה, "ישות אם סופית" – חבר בני אדם המחזיק במישרין או בעקיפין, ברוב אמצעי השליטה בישות אחת או יותר בקבוצה רב-לאומית, כך שהיה עליו להכין דו"חות חשבונאיים מאוחדים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל, או שהיה נדרש לעשות זאת, לו היה נסחר בבורסה, ובלבד שלא מחזיק בו חבר בני אדם אחר השייך לקבוצה הרב לאומית המקיים תנאי זה.

לעניין זה, "קבוצה רב-לאומית" – קבוצה המורכבת משתי ישויות או יותר אשר התקיימו לגביהן שני אלה:

  • אחת מהן לפחות היא תושבת חוץ.
  • אמצעי השליטה של אחת מוחזקים במישרין או בעקיפין, על ידי אחרת כך שהתקיים אחד מאלה:
  • מתקיימים ביניהם יחסים מיוחדים;
  • היה עליהן להכין דו"חות חשבונאיים מאוחדים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, או שהיו נדרשות לעשות זאת, לו אחת מהן הייתה נסחרת בבורסה.

בהמשך לאמור מעלה, נעדכנכם כי ביום 14.12.2017 פרסמה רשות המסים הודעה על פיה, ביום 12.05.2016 חתם מנהל רשות המסים על הסכם רשויות מוסמכות לחילופי מידע אוטומטי בנוגע ליישום דיווח של קבוצות רב לאומיות על ידי הגשת דיווח שנתי על כלל הישויות בקבוצה הרב לאומית (CBC MCAA). כמו – כן, בתאריך 22.05.2017 פרסמה רשות המסים כי העברת המידע הראשונה באשר להסכם ה – CBC תעשה לגבי נתוני שנת 2016. הצעת חוק ליישום ההסכם הוגשה לכנסת ואושרה בקריאה ראשונה.

רשות המיסים מודיעה שהיא תאפשר לחברות שהן חלק מקבוצה רב לאומית להגיש באופן וולנטרי את דוח ה – CBC לשנת 2016 עוד בטרם הנ"ל יעוגן בחקיקה סופית. השימוש בדוחות אלה ייעשה לאחר השלמת הליך החקיקה ובכפוף להוראות החוק שיתקבלו בעניין זה. כמו כן, מודיעה רשות המסים כי אין בכוונתה לדרוש הגשת דוח CBC בגין שנת 2016 מישויות שאינן חברה החייבת בדיווח בהתאם להצעה. יובהר, אפשרות הגשה מוקדמת תינתן אך לנישומים העומדים בהגדרת "ישות חייבת בדיווח", כאמור בסעיף 85ג(ג) שהוצע בהצעה, בהתאם להגדרה "ישות אם סופית" כנראה לעיל.יצוין, יתכן כי חברות שהן חלק מקבוצה רק לאומית, יידרשו לדווח לרשות המס במדינותיהן, שהחברה שהינה "ישות חייבת בדיווח", המגישה דוח CBC לרשות המס במדינתה, כי "הישות החייבת בדיווח", אכן הגישה את דוח ה – CBC. זאת, הייתה התשתית להודעת רשות המסים בעניין הגשת דיווח הוולונטרי כאמור לעיל.