מדריך היערכות במסים

23.1   מחירי העברה – מבוא

ברחבי העולם, המונח "מחירי העברה" מתייחס למחירים הנקבעים במכירת נכסים מוחשיים, נכסים בלתי מוחשיים ו/או מתן שירותים בעסקאות בין צדדים קשורים. על מחירי העברה לייצג מחירי שוק אובייקטיבים שהיו מתקבלים בין מוכר מרצון לקונה מרצון. עם זאת, ייתכן וקבוצת חברות הפזורות במדינות שונות יתאמו ביניהן את מחיר העברת הנכס ו/או מתן השירות, על מנת שמירב הרווח יוסט למשטרי מס מועדפים, ללא כל הצדקה מסחרית. בצורה זו עלול להווצר עיוות מס, לפיו המחירים, ובעקבותם שיעור המס החל עליהם, ייקבעו באופן שונה מאשר היו נקבעים במהלך העסקים הרגיל בין צדדים שאינם קשורים.

לבד משוני בשיעורי המס, קיימים שיקולי מס נוספים העשויים להביא להקלת נטל המס הכולל כאשר מבוצע תכנון מקדים של מחירי העברה, כגון: הפסדים צבורים באחת החברות בקבוצה, הקלות מס רגולטוריות באחת החברות (כדוגמת הטבות המס הניתנות למפעל מועדף בישראל ועוד).

הסביבה הגלובלית משתנה תדיר בעקבות פרויקט ה-OECD BEPS והקווים המנחים (Guidelines) מכוחו לשנת 2017. שינויים אלו תופסים מקומם אף בישראל. זאת ניתן לראות, בהצעת החוק לתיקון סעיף 85א לפקודה (ראה להלן), המבוססת על פרויקט ה-OECD BEPS והקווים המנחים (Guidelines) מכוחו לשנת 2017. האמור לעיל ישפיע על כל תאגיד (ובכלל זה חברות בנות ו/או קשורות) הפועל בסביבה הבינלאומית.