מדריך היערכות במסים

 

22.8.2   נאמנות שאינה נאמנות קרובים

יחולו על נאמנות שאינה נאמנות קרובים ההוראות החלות על נאמנות תושבי ישראל, ואולם יראו את הכנסת הנאמן כהכנסתו של יחיד תושב ישראל ואת נכסי הנאמן כנכסי יחיד תושב ישראל.

עולה מן האמור כי הכנסות הנאמנות תחויבנה במלואן במס בישראל אלא אם היוצר הינו תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר או תושב חוזר ותיק (להלן: "תושב זכאי") וכל הנהנים הינם תושבי חוץ או תושבים זכאים ולפיכך יחולו ההקלות לתושבים כאמור. בכל מקרה אחר הכנסת הנאמן תחויב במס לכאורה גם על החלק המיוחס לנהנה תושב חוץ. עם זאת, מאחר ולא זו היתה כוונת המחוקק הרי שרשויות המס יאותו ככל הנראה להחיל את תקנות היעוד (ראה סעיף 22.6 2ב2 לעיל) ואת תקנות קביעת השומה (ראה סעיף 22.6 2ג2 לעיל) באופן שרק חלקו של נהנה תושב ישראל יתחייב במס.