מדריך היערכות במסים

 

22.8     נאמנות נהנה תושב ישראל (התווספה בתיקון 197)

טרם תיקון 197 נאמנות יוצר תושב חוץ אשר היה קיים בה נהנה ישראלי, לא היתה חייבת במס בישראל על הכנסות שהופקו בחו"ל גם ביחס לחלק שמיוחס לנהנה הישראלי.

במסגרת תיקון 197 נוסף סוג חדש של נאמנות – "נאמנות נהנה תושב ישראל". נאמנות זו תפוצל ל"נאמנות קרובים" ול"נאמנות שאינה נאמנות קרובים" כפי שיפורט להלן.

  1. זהות היוצר וזהות הנהנה

נאמנות נהנה תושב ישראל היא נאמנות שממועד יצירתה ועד שנת המס כל יוצריה הם תושבי חוץ ובשנת המס יש בה נהנה אחד לפחות שהוא תושב ישראל. לעניין זה לא יראו נהנה לצרכי ציבור כנהנה.

נאמנות תיחשב לנאמנות נהנה תושב ישראל בין אם היא הדירה או בלתי הדירה.

  1. קביעת תוצאות המיסוי

בנאמנות נהנה תושב ישראל, יראו את נכסי והכנסות הנאמן כנכסי והכנסות הנהנה.

יראו את נכסי הנאמן כנכסים המוחזקים בידי יחיד תושב ישראל ואת הכנסת הנאמן כהכנסה של יחיד תושב ישראל.

  1. חלוקה לנהנים לאחר סיום הנאמנות

הסתיימה נאמנות נהנה תושב ישראל יחשבו ההפסדים כהפסדיו של הנהנה. היו מספר נהנים, ההפסד יתחלק בין הנהנים כפי חלקם בארבע השנים המסתיימות במועד סיום הנאמנות.