מדריך היערכות במסים

22.4.1    סוגי נאמנויות כפי שהוגדרו בפקודה

הסדרי המס נקבעו בהתאם לסיווג הנאמנות, כמפורט להלן:

  1. נאמנות תושבי ישראל;
  2. נאמנות נהנה תושב ישראל הכוללת:

2.1        נאמנות קרובים;

2.2        נאמנות שאינה קרובים;

  1. נאמנות תושבי חוץ;
  2. נאמנות נהנה תושב חוץ;
  3. נאמנות על פי צוואה.