מדריך היערכות במסים

22.17 החלטת מיסוי בהסכם -3399/22 העברת דירות לנאמנות

בהחלטת מיסוי 3399/22 שפורסמה לאחר שניתן פס"ד גליס בבית המשפט העליון, התבקשה רשות המיסים לאשר כי העברת דירות קיימות מאת בני זוג, לעו"ד ישראלי אשר ישמש כנאמן עבורם, העונה לכל המגבלות שנקבעו בפסיקה המוטלות על נאמן – לא תהא חייבת במס שבח ורכישה לפי חוק מיסוי מקרקעין.

 

הנאמן אינו מורשה לבצע כל פעולה או העברה של הדירות ואין לו כל סמכות להפעיל שיקול דעת לגביהן, למעט פעולה שהיא לטובת בני הזוג ורק לאחר קבלת הוראות מפורשות בכתב מבני הזוג. מעבר לשכ"ט מוסכם הנאמן לא יפיק הנאה כלכלית כלשהיא מהדירות.

 

במסגרת החלטת המיסוי אישרה רשות המיסים כי הקניית הדירות לנאמנות ע"י בני הזוג ועבורם, כאשר הם גם היוצרים וגם הנהנים בנאמנות, לא תיצור אירוע מס חייב בהתאם להוראות החוק, כאשר על נאמנות זו יחולו כל ההוראות הרגילות שנקבעו בחוק ובפסיקה על נאמנות, בעת מכירת הדירות או החלפת נהנים.

 

האחריות המלאה על הדירות מוטלת על בני הזוג ואין ברישום הבעלות של הדירות על שם הנאמן, כדי להטיל על הנאמן אחריות מכל סוג שהוא. נקבע כי במתווה הזה, רישום הדירות של שם הנאמן אינו מהווה אירוע החייב מס לפי חוק מסמ"ק, ולאחר אריכות ימיהם של בני הזוג, העברת הדירות ליורשים החוקיים, לא תהווה מכירה לפי החוק ויחול סעיף לחוק.