מדריך היערכות במסים

2.1    חישובי מס הכנסה בשנת המס 2019

 

תקרות ההכנסה ושיעורי המס בשנת המס 2019

 

א. הכנסות מיגיעה אישית

 

שיעור

מס

הכנסה

שקל חדש

הכנסה מצטברת

שקל חדש

מס מצטבר

שקל חדש

הכנסה חודשית

שקל חדש

10%

עד    75,720   

75,720

7,572

עד     6,310  

14%

        32,880       הבאים

108,600

12,175

עד     9,050

20%

        65,760       הבאים

174,360

25,327

עד     14,530

31%

        68,040       הבאים

242,400

46,419

עד     20,200

35%

        261,960     הבאים

504,360

138,105

עד     42,030

47%

מעל  504,360    

    649,560 

    206,349

מעל   42,030

50%

מעל  *649,560

מעל   54,130

 

שיעורי המס לעיל חלים על הכנסות הנחשבות כהכנסות מיגיעה אישית (ראה גם סעיף 2.5 להלן) ועל הכנסה חייבת של יחיד, שמלאו לו 60 שנים בשנת המס, אף אם אינה מיגיעה אישית.

 

ב. הכנסות שאינן מיגיעה אישית

 

שיעור

מס

הכנסה

שקל חדש

הכנסה מצטברת

שקל חדש

מס מצטבר

שקל חדש

הכנסה חודשית

שקל חדש

31%

עד    242,400

242,400

75,144

עד     20,200

35%

        261,960 הבאים

504,360

166,830

עד     42,030

47%

מעל  504,360     

649,560

235,074

מעל   42,030

50%

מעל *649,560

מעל   54,130

 

הכנסות שאינן מיגיעה אישית, בידי מי שטרם מלאו לו 60 שנים בשנת המס אינן כוללות דיבידנדים והכנסות מועדפות שנקבע להן שיעור מס מוגבל.

 

*  כמו כן, במסגרת תיקון 195, נוסף סעיף 121ב לפקודת מס הכנסה ונקבע, בין היתר, כי יחיד יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3% (מס יסף), בגין חלק ההכנסה החייבת העולה על סך של 649,560 ש"ח (נכון לשנת המס 2019).

 

תחולת תיקון 195 הינה מיום 1 בינואר 2013.

להלן שיעור מס ההכנסה המרבי המוטל על יחידים הצפוי לשנים 2019-2020 בהתאם לנוסח החוקי התקף של הוראות הפקודה הרלוונטיות נכון למועד כתיבת שורות אלו:

 

שנת 2019 – 47%  (+3% מס יסף מעל סכום של 649,560 ש"ח).

שנת 2020 – 47% (+ 3% מס יסף מעל סכום שטרם פורסם).

 

 

 

סכומים ותקרות לשנת 2019:

 

פרטים

הסכום לשנת המס 2019 כולה

שקל חדש

הסכום החודשי
מ- 1.1.19

שקל חדש

הסכום בשנת המס 2018

שקל חדש

נקודות זיכוי:

 

נקודת זיכוי לחודש

218

216

נקודת זיכוי לשנה (*)

2,616

2,592

הנחות סוציאליות:

 

1.   (א1)    "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסת עבודה

105,600

104,400

       (א2)    "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסת עבודה

 

8,800

 

       (ב1)     "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסות שאינן מעבודה

148,800

146,400

       (ב2)     "הכנסה מזכה" (לפי סעיפים 47 ו- 45א) – לגבי הכנסות שאינן מעבודה

12,400

 

–        הכנסה נוספת בהתאם לסעיף 47(א)(5)

264,000

22,000

261,000

–        תקרת הכנסה בהתאם לסעיף 45א(ה)

211,200

17,600

208,800

–        רצפת התשלום המזערי המזכה בזיכוי של 25%

2,040

170

2,016

 

2.  סכום מענק פרישה פטור [סעיף 9(7א)(א)] – לשנת עבודה

12,380

12,230

3.  סכום מענק מוות פטור [סעיף 9(7א)(ב)] – לשנת עבודה

24,770

24,480

4.  סכום מענק מוות לבעלי שליטה בעד שנות מס עד 31.12.1975 – הראוי לניכוי [סעיף 32 (9)(ב)] – לשנת עבודה (לסכום זה מתווסף הסכום שבו חוייבו שאירי העובד במס)

12,380

12,230

5.  הפרשות לפיצויים בשל בעלי שליטה [סעיף 32(9)(א)]

12,380

12,230

6. הפרשה לקיצבה בשל בעלי שליטה (סעיף 3(ה3).  

34,000

או 8.33% מהמשכורת המבוטחת (הנמוך בינהם)

 

      32,800 או 8.33% מהמשכורת המבוטחת (הנמוך בינהם)      

7.  "קיצבה מזכה" חודשית כמשמעותה בסעיף 9א(א) – שעד 49% (החל משנת 2016) ממנה פטורים ממס

101,760

8,480

100,560

      8. הסכום הפטור כאמור בסעיף 9א(ב)

49,860

4,155

49,152

 

(*)         על פי סעיף 120ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי ב- 1 בינואר של כל שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה, נקודות זיכוי ונקודת קיצבה וכן הנחות סוציאליות לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת.