מדריך היערכות במסים

 

22.14   מסירת הודעות, הצהרות ודיווחים

ביום 4.5.2014 פירסמה רשות המיסים טפסים חדשים מתורגמים לאנגלית בעקבות תיקון 197, במסגרתם נכלל מידע ביחס למועדי הגשתם ולזהות המגיש.

ביום 25.1.2010 פורסמה הוראת ביצוע מס' 1/2010 (להלן: "הוראת הביצוע") שעניינה דיווחים בנושא נאמנויות, קליטה וטיפול במשרדי השומה. הוראת הביצוע מתארת בין היתר את תהליך רישום ופתיחת תיק לנאמנות במערכת ואת כל סוגי הדיווחים והטפסים הרלוונטיים.

ביום 10.3.2015 פורסמה תוספת מס' 1 להוראת הביצוע (להלן: "התוספת") שעניינה עדכון הוראת הביצוע בעקבות תיקון 197.

להלן נתייחס בקצרה לחובות מסירת ההודעות/ההצהרות והטופס הרלוונטי שפורסם לגביהן, לפי סדר הוראות הפקודה. כמו כן, בסופו של סעיף זה מצורפות שלוש טבלאות מסכמות אשר פורסמו על ידי רשות המיסים במסגרת הוראת הביצוע כאשר הן מעודכנות בעקבות התוספת.

 • סעיף 75ג לפקודה – מסירת הצהרה מאושרת כדין של היוצר ושל הנאמן בדבר היותה של נאמנות בלתי הדירה. ההצהרה תימסר בטופס 141.
 • סעיף 75ג לפקודה – מסירת הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות בטופס 153. הודעה זו התווספה בתיקון 197. ביחס לחברה שהוקמה לאחר 1 באוגוסט 2013– הודעה בגינה תוגש תוך 90 ימים ממועד התאגדותה.

         בהתאם לאמור בדברי ההסבר בטופס 153 ובהתאם להוראות המעבר לתיקון 197 לפקודה, לגבי חברה שהוקמה לפני 1 באוגוסט 2013 – באם מדובר בחברה תושבת ישראל תימסר הודעה כאמור עד 30 ביוני 2014. באם מדובר בחברה תושבת חוץ מועד הגשת ההודעה יהיה עד מועד הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה לשנת 2014, או מועד חתימת הסדר המעבר לנאמנות (אם נחתם), לפי המוקדם.

לגבי נאמנות תושבי חוץ, הגשת ההודעה תהיה במועד הגשת הדו"ח לפי סעיף 131 לפקודה או תוך 90 ימים ממועד ההשקעה בנכס בישראל או הפקת ההכנסה בישראל לפי העניין.
נדגיש כי חברה להחזקת נכסי נאמנות שלא תגיש הודעה בטופס 153 במועד עלולה שלא להיחשב כחברה שקופה לצרכי מס אלא תיחשב כחברה רגילה לצורכי מס, על כל המשתמע מכך.

 • סעיף 75ו1 לפקודה – מסירת הודעה בדבר יוצר מייצג/נהנה מייצג, במסגרתה קיימת אפשרות לבחור כי אחד היוצרים (בנאמנות תושבי ישראל) או אחד הנהנים (בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל) ידווחו על הכנסות הנאמנות בתיק הנאמנות במקומו של הנאמן באותה נאמנות. ההודעה תימסר בטופס 144.
 • סעיף 75ז(ז) לפקודה, סעיף 75ט(ב) לפקודה וסעיף 75יב(ו) לפקודה – מסירת הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה בנאמנות תושבי ישראל שאינה הדירה או בנאמנות יוצר תושב חוץ או בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל. ההודעה תימסר בטופס 142.
 • סעיף 75ז(ח) לפקודה וסעיף 75יב(ה) לפקודה – מסירת הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל (הדירה) או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה במסגרתה מבקשים לראות את ההכנסות כהכנסות היוצר/הנהנה לפי העניין, ולא כהכנסות הנאמן. ההודעה תימסר בטופס 148.
 • סעיף 75ח1(ד)(1) לפקודה, סעיף טז1 לפקודה וסעיף 75טז2(א)(1) לפקודה – הודעה על יצירת נאמנות או על הקנייה לנאמנות. ההודעה תימסר בטופס 147. בהקשר זה ראה סעיף יב' להלן לגבי הקלות בדיווח לתושב ישראל לראשונה ולתושב חוזר ותיק שנקבעו במסגרת תיקון 168.
 • סעיף 75ח1(ד)(2)/(3) לפקודה – מסירת הודעה על בחירה במסלול מיסוי בנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים. ההודעה תימסר בטופס 154 בתוך 60 ימים מיום הקמת הנאמנות או מיום הפיכתה לכזו.

בהתאם להוראות המעבר לתיקון 197 והודעת רשות המיסים מיום 29 ביוני 2015, ביחס לנאמנות שהוקמה לפני 1.1.2014 תימסר הודעה בדבר הקמת הנאמנות או בדבר הפיכתה לכזו במסגרת הגשת הדוח השנתי של הנאמנות לשנת 2014 או עד למועד החתימה על הסדר מעבר, כמוקדם, אך לא יאוחר מיום 31.12.2015 וזאת במסגרת טופס 147 וטופס 154 (להלן: "ההודעה").   

         טופס 154 כולל הודעה על בחירת מסלול מיסוי לנהנה תושב ישראל- כאשר ניתן לבחור בין חיוב במס בשיעור 30% במועד החלוקה או לחילופין בחיוב במס מידי שנה בשיעור 25% בגין הכנסת הנאמנות השוטפת המיועדת לחלוקה לנהנה תושב ישראל.

         הנאמן יוכל למסור את ההודעה ללא בחירת מסלול מיסוי במסגרת הגשת הדוח השנתי של הנאמנות לשנת 2014 או עד למועד החתימה על הסדר מעבר, כמוקדם, אך לא יאוחר מיום 31.12.2015, ויראו אותו כמי שבחר במסלול של חיוב במס בשיעור 30% במועד החלוקה ("ברירת המחדל"). חוזר 3/2016 מציין כי "אי מסירת הודעה על נאמנות קרובים כאמור, תוך 60 יום, לא בהכרח תשלול את מעמדה ככזו. אם זאת, אין בכך כדי לגרוע מחובת מתן ההודעה במועד על פי דין."

 • סעיף 75י(א)(4) לפקודה, וסעיף 75י(ו) לפקודה – הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ. ההצהרה היא על היעדר נהנים תושבי ישראל, על היעדר נהנים תושבי ישראל שזכאותם מותנית בחדלותם להיות תושבי ישראל ועל היעדר אפשרות לצרף נהנים כאמור. ההצהרה תימסר בטופס 143.
 • סעיף 75טז2(א)(2) לפקודה – הודעה על שינוי סוג של נאמנות קיימת. בהקשר זה ראה סעיף יב' להלן לגבי הקלות בדיווח לתושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק שנקבעו במסגרת תיקון 168.
 • סעיף 75טז2(א)(3) לפקודה – הודעה על סיום של נאמנות תושבי ישראל, או סיום של נאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל או סיום של נאמנות שהיו לה נכסים בישראל בעת סיומה. בהקשר זה ראה סעיף יב' להלן לגבי הקלות בדיווח לתושב ישראל לראשונה, תושב חוזר ותיק ותושב חוזר שנקבעו במסגרת תיקון 168.
 • סעיף 131(א)(5ב) לפקודה – בהתאם לסעיף כנוסחו לאחר תיקון 197, חלה חובת הגשת דוח שנתי לגבי נאמנויות ולגבי נהנה.

החובה להגשת דוח שנתי לנאמנויות חלה על נאמן, יוצר, יוצר מייצג, נהנה או נהנה מייצג כדלקמן:

 • נאמן בנאמנות תושבי ישראל או נאמן בנאמנות לפי צוואה שנחשבת כתושבת ישראל בשל קיומו של נהנה תושב ישראל אחד לפחות, ובלבד שהיוצר לא בחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיפים 75ז(ח) או 75יב(ה) ושלא נבחר יוצר מייצג או נהנה מייצג לפי הוראות סעיף 75ו1;
 • נאמן שהיו לו בישראל נכס או הכנסה מנכס בין אם הוא תושב ישראל ובין אם לאו;
 • יוצר או נהנה שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיף 75ז(ז) או (ח), או סעיף 75יב(ה) או (ו);
 • יוצר מייצג או נהנה מייצג שבחר להיות בר השומה ובר החיוב לפי הוראות סעיף 75ו1.
 • נאמן בנאמנות נהנה תושב ישראל שהינה נאמנות קרובים שהנאמן בחר להתמסות על הכנסת הנאמנות שהופקה מחוץ לישראל והמיועדת לחלוקה לנהנה ישראלי בשיעור של 25% לפי הוראות סעיף 75ח1(ד)(3).

החובה להגשת דוח שנתי לנהנה התווספה בתיקון 197 ועודכנה בתיקון 223 כדלקמן:

 • נהנה שקיבל חלוקה מנאמן, גם אם אינה חייבת במס בישראל. תחילת הוראה זו ב-1 באוגוסט 2013. הוראה זו לא תחול על חלוקת נכס שמקורו מחוץ לישראל לנהנה בנאמנות תושבי חוץ, נאמנות נהנה תושב חוץ או נאמנות לפי צוואה שכל הנהנים בה הם תושבי חוץ. במסגרת הדוח השנתי יוגש כנספח לדוח טופס 149.
 • במסגרת תיקון 223 נוסף סעיף 131(א)(5ב)(7) לפקודה. בהתאם להוראות הסעיף האמור, נהנה תושב ישראל שמלאו לו 25 שנים, מחויב בהגשת דוח, גם אם לא בוצעו בנאמנות חלוקות, ובתנאי ששווי הנאמנות אינו פחות מ- 500,000 ש"ח והוא מודע לדבר היותו נהנה בנאמנות.

 

 • פטורים מחובות דיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים – תיקון מס' 168 לפקודה הוסיף פטורים מדיווח עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים לעניין נאמנויות, כמפורט:
  • סעיף 75טז1(א1) – על אף החובה להגיש הודעה בדבר יצירת נאמנות או הקנייה לנאמנות כאמור בסעיף ו' לעיל, נקבע כי יוצר שהיה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, לא יחויב להגיש הודעה כאמור וזאת למשך 10 שנים מהמועד שהיה לתושב ישראל, ובלבד שהקנה בתקופה זו רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל. בתום 10 השנים, יגיש היוצר את ההודעה כאמור עד ה-30.4 של שנת המס הראשונה לאחר תום התקופה, או במועד הגשת הדוח השנתי אם חלה עליו חובת הגשה כזו.

 

 

 • סעיף 75טז1(ג)(2) – על אף חובת ההודעה בדבר נאמנות יוצר תושב חוץ שסיווגה שונה לנאמנות תושבי ישראל או לנאמנות נהנה תושב חוץ משום שהיוצר היה לתושב ישראל כאמור בסעיף ז' לעיל, נקבע כי אם היוצר הינו תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק הוא יהא פטור מהגשת הודעה על שינוי סיווג הנאמנות, וזאת למשך 10 שנים מהמועד שהיה לתושב כאמור ובלבד שבעת שהיה לתושב ישראל יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מחוץ לישראל ושבמשך כל התקופה האמורה הוקנו לנאמן רק נכס או הכנסה כאמור. ההודעה תוגש בשנת המס הראשונה שלאחר תום עשר השנים.

היה ובמהלך התקופה הוקנה נכס או הכנסה מנכס בישראל לנאמנות, יגיש היוצר את ההודעה האמורה בשנת המס הראשונה שלאחר ההקניה.

היה ובמועד שינוי התושבות של היוצר יש לנאמן בנאמנות נכס או הכנסה מנכס בישראל, היוצר יהא חייב בהגשת ההודעה ואולם לעניין פרטי הנכסים וההכנסה, יציין רק את פרטי הנכסים בישראל וההכנסה שמקורה בנכסים בישראל שהקנה לנאמן ב-5 השנים שקדמו לשנת המס שבה היה היוצר לתושב ישראל.

 • סעיף 75טז2(א)(2) – על אף חובת מתן ההודעה ברישא של סעיף 75טז(א)(2), נקבע בסיפא של הסעיף כי נאמן בנאמנות שסיווגה שונה יהא פטור מהגשת ההודעה, וזאת כאשר מדובר בשינוי סוג של נאמנות לנאמנות תושבי ישראל משום שיוצר אחד בה או נהנה אחד בה, לפי העניין, היה תושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק, ובלבד שבעת שהיה לתושב ישראל כאמור, יש לנאמן בנאמנות רק נכס מחוץ לישראל או הכנסה מנכס מחוץ לישראל.
 • במסגרת חוזר 3/2016 הובהר כי לעניין חובת מתן הודעה על ידי הנאמן על חברה להחזקת נכסי נאמנות, ככל שמדובר בנאמנויות שאינן חייבות בדווח כדוגמת נאמנויות שבהן כל היוצרים והנהנים הינם תושבי ישראל לראשונה או תושבים חוזרים ותיקים, ניתן יהיה לדחות את מתן ההודעה עד 90 יום מתום תקופת ההטבות של הנאמנות ככל שהחברה כאמור אכן התנהלה לאורך כל תקופת ההטבות כחברה להחזקת נכסי נאמנות ולא כחברה "רגילה" והנאמן יכול להוכיח זאת.
 • פטור מחובת דיווח לנאמן בנאמנות שהפכה לנאמנות תושבי ישראל – הוראת הביצוע מציינת כי לעניין חובת הגשת דוח שנתי או דוח על נכסים לנאמן בנאמנות שהפכה לנאמנות תושבי ישראל בעקבות היותו של יוצר או נהנה בה לתושב ישראל לראשונה או לתושב חוזר ותיק לא נקבע מפורשות פטור מהגשת דוחות אלה, על אף שהיוצר או הנהנה שעלו לישראל או שנהיו תושבים חוזרים ותיקים, זכו לפטורים ספציפיים מחובות דיווח. יחד עם זאת, בהתאם להוראת הביצוע ומתכלית החקיקה העומדת בבסיסו של תיקון 168, עולה כי היתה כוונה מפורשת ליתן פטור ממס ופטור מדיווח בהתאם, לכל מי שחובתו לדווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל נובעת רק מעלייתו או חזרתו לישראל. לפיכך הבהירה הוראת הביצוע כי במקרים של שינוי סיווג הנאמנות, הגורם המדווח בנאמנות, בדרך כלל הנאמן, לא יהיה חייב להגיש דוח שנתי על הכנסות הנאמנות או דוח על הון ונכסי הנאמנות לגבי הכנסות ונכסים מחוץ לישראל בלבד, במשך תקופת ההטבה.

בנוסף, התוספת להוראת הביצוע מחדדת עניין זה וקובעת כי לנאמן בנאמנות שהפכה לנאמנות תושבי ישראל רק בשל שיוצר אחד בה הינו תושב ישראל לראשונה או תושב חוזר ותיק (להלן: "יחיד מוטב") לא תקום חובת דיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל עד תום תקופת ההטבה של היחיד המוטב, ובלבד שכל היוצרים וכל הנהנים בנאמנות הינם יחידים מוטבים. אולם, התוספת הבהירה כי כאשר בנאמנות כאמור ישנו נהנה שהינו יחיד מוטב (להלן: "נהנה מוטב") תקופת ההטבה של הנאמנות תהיה תקופת ההטבה של אותו נהנה מוטב. היו בנאמנות כאמור מספר נהנים מוטבים, תהיה תקופת ההטבה של הנאמנות תסתיים במועד המוקדם ביותר מבין כל תקופות ההטבה של הנהנים המוטבים בנאמנות.

 • פטור מחובת דיווח לנהנה בנאמנות שהפכה לנאמנות קרובים – התוספת להוראת הביצוע מציינת כי נהנה מוטב בנאמנות קרובים, שהפכה לנאמנות קרובים בשל היות נהנה בה נהנה מוטב, או שהוקמה ע"י תושב חוץ לטובת נהנים מוטבים בלבד, יהיה פטור מחובת דיווח על חלוקות שקיבל במהלך תקופת ההטבה במסגרת דוח שנתי. פטור מחובת דיווח לתושב חוץ – תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 מקנות בתנאים מסוימים פטור מהגשת דוח שנתי למי שחייב בהגשתו לפי סעיף 131 לפקודה. תקנה 5 לתקנות קובעת כי תושב חוץ יהא פטור מהגשת דוח אם עמד בתנאים הקבועים בתקנה.

היות ולפי פרק הנאמנויות רואים את הכנסותיהן ונכסיהן של נאמנות תושבי חוץ, נאמנות נהנה תושב חוץ ונאמנות צוואה זרה, כהכנסות ונכסים של יחיד תושב חוץ, הרי שאם לנאמנות מסוג זה הופקה או נצמחה הכנסה בישראל, יש להחיל עליה את הוראות תקנה 5 לתקנות.

נציין כי גם סעיף 131(ג1) לפקודה שונה בעקבות תיקון 165 וכן תיקון 197, ובמסגרתו נקבעו הפרטים אותם נדרש לפרט במסגרת הדוח השנתי שמגישים נאמן, יוצר, יוצר מייצג, נהנה או נהנה מייצג (למעט נהנה המגיש דוח שנתי בשל חלוקה שקיבל) כאמור לעיל (פרטי הנכסים, פרטי היוצר, הנאמן הנהנה, מגן הנאמנות כולל תושבותם, פרטי החלוקות וכו') כל זאת במסגרת טופס 151ח.

כמו כן במסגרת תיקון 165, הוסף סעיף קטן (5) להוראת סעיף 134(א) לפקודה, לפיו רשאי שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע פטור מחובת הגשת דוח לגבי נאמן שהיו לו בישראל רק הכנסה הפטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס כדין, או נכס שההכנסות ממנו פטורות. זאת, בין אם הנאמן הוא תושב ישראל ובין אם לאו.

להלן מצורפות טבלאות מסכמות אשר פורסמו במסגרת הוראת הביצוע (1/2010) ובמסגרת התוספת (מס' 1 להוראת הביצוע) לאחר שעודכנו על ידינו לאור תיקון 197:

 

 1. טבלה המסכמת את הדיווחים הנדרשים לאירועים שונים בחיי הנאמנות או להכנסות הנאמנות ובכללם – דוחות שנתיים, הודעות והצהרות המהוות נספח לדוח שנתי, וכן הודעות והצהרות נפרדות שאינן מצורפות כנספח לדוח השנתי:

 

 

טופס

 

שם טופס

מועד הדיווח

 

הערות

בהקניה

כל שנה

בחלוקה

1327

דוח לנאמן בנאמנות

לא נדרש

נדרש

לא נדרש

.

1301

דוח ליחיד

לא נדרש

נדרש

לא נדרש

.

141

הצהרה על נאמנות בלתי הדירה

נדרש

נדרש

לא נדרש

רק אם מדובר בנאמנות מסוג זה

142

הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה

לא נדרש

לא נדרש

לא נדרש

אם נבחרה חלופה זו

143

הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ

נדרש

נדרש

לא נדרש

רק אם מדובר בנאמנות מסוג זה

144

הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג

לא נדרש

לא נדרש

לא נדרש

בעת הגשת הדוח השנתי הראשון המוגש לאחר הבחירה בחלופה זו

147

הודעה על יצירת נאמנות או על הקנייה לנאמנות

נדרש

לא נדרש

לא נדרש

תוך 90 ימים מיום היצירה, למעט חריגים (עולה חדש ותושב חוזר)

148

הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה

נדרש

לא נדרש

לא נדרש

אם נבחרה חלופה זו. ניתן להגיש ההודעה עד למועד הגשת הדוח השנתי הראשון לשנת יצירת הנאמנות

149

הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס 2013 ואילך (חייבות או פטורות) טופס 149 תוקן לאור תיקון 197

לא נדרש

לא נדרש

נדרש

נספח לדוח השנתי. יוגש על ידי כל נהנה החייב בדיווח על חלוקה.

151ח

הודעה על פרטי נאמנות

לא נדרש

נדרש

לא נדרש

נספח לדוח שנתי

153

הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות

נדרש

לא נדרש

לא נדרש

תוך 90 ימים מיום התאגדותה. ראה סעיף 22.14 ב' לעיל היחס להוראות המעבר לתיקון 197.

154

הודעה על בחירה במסלול מיסוי נאמנות נהנה תושב ישראל שהינה נאמנות קרובים

נדרש

לא נדרש

לא נדרש

תוך 60 ימים מיום הקמתה של נאמנות נהנה תושב ישראל או מיום הפיכתה לכזו. ראה סעיף 22.14 ז' לעיל ביחס להוראות המעבר לתיקון 197.

 

 1. טבלה המפרטת את החייבים השונים בהגשת הדוח השנתי הכולל הכנסות נאמנות והטפסים שבאמצעותם יוגשו:

 

סעיף

חלופה

.

סוג הנאמנות

.

.

נאמנות תושבי ישראל

נאמנות תושבי חוץ

נאמנות נהנה תושב חוץ

 

נאמנות נהנה תושב ישראל

נאמנות צוואה ישראלית

75ז(ח)

יוצר בר שומה ובר חיוב

היוצר, בטופס 1301

הנאמן פטור מהגשה

.

75יב(ה)

נהנה בר שומה ובר חיוב

.

הנהנה, בטופס 1301

הנאמן פטור מהגשה

75ז(ז)/

75יב(ו)

נהנה בר שומה ובר חיוב-

בעקבות חלוקה

הנהנה, בטופס 1301

הנאמן, בטופס 1327

הנהנה, בטופס 1301

הנאמן, בטופס 1327 *

.

הנהנה, בטופס 1301

הנאמן, בטופס 1327

75ו1

יוצר מייצג

היוצר, בטופס 1327

הנאמן פטור מהגשה

.

75ו1

נהנה מייצג

.

היוצר, בטופס 1327

הנאמן פטור מהגשה

131(א)(5ב)(5)

נהנה שקיבל חלוקה מנאמן

הנהנה, בטופס 1301 +  טופס 149 כנספח לדוח

הנהנה, בטופס 1301** + טופס 149 כנספח לדוח

הנהנה, בטופס 1301** + טופס 149 כנספח לדוח

הנהנה, בטופס 1301*** + טופס 149 כנספח לדוח

 

*              רק לגבי הכנסות המופקות או הנצמחות בישראל.

**            אלא אם מדובר על חלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל

***          אלא אם מדובר על חלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל וכל הנהנים הינם תושבי חוץ

 

 

 

 1. טבלה המסכמת את חובות ומועדי הדיווח לפי סוג הנאמנות:

 

סוג נאמנות

נאמנות תושבי ישראל

חלופה

דוח נאמנות

75ז

ייחוס ליוצר יחיד

75ז(ח)1

ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה

75ז(ז)1

יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

טופס 147- (הודעה על יצירת נאמנות ו/או הקנייה לנאמנות(-מוגש על ידי יוצר תושב ישראל לפקיד השומה של הנאמנות עם העתק לפקיד השומה בו מתנהל תיק היוצר, אם קיים.

טופס 153- (הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות)- מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות.

מועד הדיווח

טופס 147 –

1.  בנאמנות שנוצרה על ידי יוצר בהיותו תושב ישראל – בתוך 90 ימים מיום היצירה [סעיף 75טז1(א)]

2.  בנאמנות שנוצרה על ידי יוצר בעת שהיה תושב חוץ, והפכה לנאמנות תושבי ישראל בעקבות היותו לתושב ישראל – עד ל-30.4 בשנה העוקבת להיותו תושב ישראל או עד למועד הגשת הדוח השנתי של היוצר (אם חייב בהגשתו), לפי העניין [סעיף75טז1(ג)]

טופס 153- בתוך 90 יום מיום ההתאגדות.

דיווחים אופציונאליים במועד זה2

טופס 144 (הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג)1 – במצורף לטופס 147

טופס 148 (הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה)- במצורף לטופס 147

טופס 144 (הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג)1 – במצורף לטופס 147

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1.  טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות)- מוגש על ידי הנאמן3 לפקיד השומה של הנאמנות

 

2.  טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי

 

1.  טופס 1301 (דוח שנתי ליחיד)-מוגש על ידי היוצר לפקיד השומה בו מתנהל תיקו, עם סימון הבחירה בחלופה במקום המיועד לכך

 

2.  טופס 151ח  (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי של היוצר

1.  טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות)- מוגש על ידי הנאמן3 לפקיד השומה של הנאמנות

 

2.  טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי של הנאמנות ושל הנהנה.

 

 

         

 

 

 

סוג נאמנות

נאמנות תושבי ישראל

חלופה

דוח נאמנות

75ז

ייחוס ליוצר יחיד

75ז(ח)1

ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה

75ז(ז)1

.

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

3.   טופס 144 (הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג)1– נספח לדוח לשנה בה נבחרה חלופה זו בלבד. יוגש רק אם לא הוגש במצורף להודעה על ההקניה בטופס 147.

3.   טופס 148 (הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה)- נספח לדוח שמגיש היוצר לשנת יצירת הנאמנות בלבד (עם העתק לפקיד השומה של הנאמנות(. יוגש רק אם לא הוגש במצורף להודעה על ההקניה בטופס 147.

3.   טופס 144 (הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג)1– נספח לדוח השנתי של הנאמנות לשנה בה נבחרה חלופה זו בלבד. יוגש רק אם לא הוגש במצורף להודעה על ההקניה בטופס 147.

 

4.   טופס 141 (הצהרה על נאמנות בלתי הדירה)- נספח לדוח השנתי של הנאמנות ושל הנהנה.

 

5.   טופס 1301 (דוח שנתי ליחיד)- מוגש על ידי הנהנה שיוחסה לו הכנסה בעקבות חלוקה לפקיד השומה בו מתנהל תיקו, עם סימון הבחירה בחלופה במקום המיועד לכך.

 

6.   טופס 142 (הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה)- נספח לדוח השנתי של הנאמנות ושל הנהנה.

מועד הדיווח

לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת הדוח השנתי [סעיפים 132-133]

דיווחים נוספים במועד זה

1. הודעה על שינוי סיווג הנאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(2)

2. הודעה בדבר סיום של נאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(3)

– ההודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכך, בטופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנויות)

חלוקות מנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1.     טופס 149 (הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס 2013 ואילך)- מוגש על ידי נהנה שקיבל חלוקה מנאמן (גם אם אינה חייבת במס בישראל) כנספח לדוח השנתי שעליו להגיש בגין אותה חלוקה. יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה.

2.    טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) המהווה נספח לדוח השנתי (למי שחייב בהגשתו, כאמור לעיל)- פירוט החלוקות שנעשו, במקום המיועד לכך.

מועד הדיווח

–    לגבי טופס 149 המוגש על ידי הנהנה-  במועד הגשת הדוח השנתי של הנהנה (אם חייב בהגשתו)

–    לגבי טופס 151ח (למי שחייב בהגשתו)- במועד הגשת הדוח השנתי

         

 

הערות

 

1   רק אם נבחרה חלופה זו !

 

2   ניתן לבחור באותן חלופות שלגביהן מוגש הטופס, עד למועד הגשת הדוח השנתי הרלוונטי. יחד עם זאת, אם נבחר באותה חלופה כבר במועד ההודעה על יצירת הנאמנות, יש להגיש את הטופס המצוין במועד שנקבע לדיווח על היצירה.

 

3   או יוצר מייצג אם נבחרה חלופה זו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוג נאמנות

נאמנות נהנה תושב ישראל

נאמנות קרובים

חלופה

דוח נאמנות

75ח1(ד)(3)

מסלול 25%(*)

דוח נאמנות

75ח1(ד)(4)(**)

ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה

75ח1(ד)(2)

מסלול 30%(*)

יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

ומועד הדווח

טופס 147 (הודעה על יצירת נאמנות ו/או הקנייה לנאמנות)- מוגש על ידי הנאמן בתוך 60 ימים בשל הקמתה של נאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים או בעקבות הפיכתה של נאמנות לנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים.  הטופס יוגש לפקיד השומה של הנאמנות.

לגבי נאמנות שהוקמה או הפכה לנאמנות קרובים לפני יום 1.1.2014 הטופס יוגש במסגרת הדוח השנתי של הנאמנות לשנת 2014 או במועד החתימה על הסדר המעבר, כמוקדם, אך לא יאוחר מיום 31.12.2015, בצירוף טופס 154.

טופס 154 (הודעה על בחירה במסלול מיסוי נאמנות נהנה תושב ישראל שהינה נאמנות קרובים)- מוגש על ידי הנאמן תוך 60 ימים מיום הקמתה של נאמנות נהנה תושב ישראל או מיום הפיכתה לכזו כאשר ניתן לבחור בין חיוב במס בשיעור 30% במועד החלוקה או לחילופין בחיוב במס מידי שנה בשיעור 25% בגין הכנסת הנאמנות השוטפת המיועדת לחלוקה לנהנה תושב ישראל.

לגבי נאמנות שהוקמה לפני 1.1.2014 תימסר הודעה על בחירת מסלול מיסוי לנהנה תושב ישראל במסגרת הדוח השנתי של הנאמנות לשנת 2014 או במועד החתימה על הסדר המעבר, כמוקדם, אך לא יאוחר מיום 31.12.2015, בצירוף טופס 147. הובהר כי הנאמן יוכל למסור את ההודעה ללא בחירת מסלול מיסוי ובהתאם יראו אותו כאילו בחר במסלול חיוב במס בשיעור 30% במועד החלוקה ('ברירת מחדל').                                                                                                                                                          לא הגיש הנאמן את ההודעה הנוספת במועד האמור, יראו אותו כמי שבחר במסלול של חיוב במס בשיעור 30% במועד החלוקה ("ברירת המחדל").

טופס 153- (הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות)- מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות בתוך 90 יום מיום התאגדותה.

 

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1.  טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות)- מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות

 

2.   טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי

 

1.  טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות)- מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות

 

2.   טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי

 

 

1.  טופס 1301 (דוח שנתי לנהנה בנאמנות)- מוגש על ידי הנהנה לפקיד השומה של הנהנה.

2.   טופס 149 – (הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס 2013 ואילך)- מוגש על ידי נהנה שקיבל חלוקה מנאמן (גם אם אינה חייבת במס בישראל, אך למעט אם מדובר בחלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל) כנספח לדוח השנתי שעליו להגיש בגין אותה חלוקה. יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה.

מועד הדיווח

לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת הדוח השנתי [סעיפים 132-133]

דיווחים נוספים במועד זה

1. הודעה על שינוי סיווג הנאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(2)

2. הודעה בדבר סיום של נאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(3)

– ההודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכך, בטופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנויות)

חלוקות מנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

טופס 149 – (הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס 2013 ואילך)- מוגש על ידי נהנה שקיבל חלוקה מנאמן (גם אם אינה חייבת במס בישראל, אך למעט אם מדובר בחלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל) כנספח לדוח השנתי שעליו להגיש בגין אותה חלוקה. יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה.

טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) המהווה נספח לדוח השנתי לנאמן- פירוט החלוקות שנעשו, במקום המיועד לכך.

.

מועד הדיווח

– לגבי טופס 149 המוגש על ידי הנהנה-  במועד הגשת הדוח השנתי של הנהנה (אם חייב בהגשתו)

– לגבי טופס 151ח (לנאמן)- במועד הגשת הדוח השנתי.

.

           

 

(*) ביחס להכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל

(**) מוגש על ידי הנאמן ביחס להכנסות שהופקו או נצמחו בישראל

 

 

 

 

 

 

סוג נאמנות

נאמנות נהנה תושב ישראל

נאמנות שאינה נאמנות קרובים

חלופה

דוח נאמנות

 75ז2

ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה

 75ז(ז)1,3

יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

ומועד הדיווח

טופס 147 (הודעה על יצירת נאמנות ו/או הקנייה לנאמנות) – מוגש על ידי נאמן בשל הקמתה של נאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים או בעקבות הפיכתה של נאמנות לנאמנות נהנה תושב ישראל שהיא נאמנות קרובים.  הטופס  יוגש לפקיד השומה של הנאמנות בתוך 60 ימים ממועד הקמתה או ממועד הפיכתה לכזו. אולם, לגבי נאמנות שהוקמה או הפכה לנאמנות קרובים לפני יום 1.1.2014 הטופס יוגש עד ליום 31.12.2014 בצירוף טופס 154 הכולל פרטי הנאמנות ללא בחירת מסלול מיסוי.

                                                                                                                                                                                        לא הגיש הנאמן את ההודעה הנוספת במועד האמור, יראו אותו כמי שבחר במסלול של חיוב במס בשיעור 30% במועד החלוקה ("ברירת המחדל").

טופס 153 (הודעה על חברה להחזקת נכסי נאמנות) – מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות בתוך 90 יום מיום התאגדותה.

 

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1.  טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות)- מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות

 

2.   טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי

 

 

מועד הדיווח

לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת הדוח השנתי [סעיפים 132-133]

דיווחים נוספים במועד זה

1. הודעה על שינוי סיווג הנאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(2)

2. הודעה בדבר סיום של נאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(3)

– ההודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכך, בטופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנויות)

חלוקות מנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם ומועד הדיווח

1.     טופס 149 (הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס 2013 ואילך, אך למעט אם מדובר בחלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל)- מוגש על ידי נהנה שקיבל חלוקה מנאמן (גם אם אינה חייבת במס בישראל) כנספח לדוח השנתי שעליו להגיש בגין אותה חלוקה. יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה.

 

2.    טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) המהווה נספח לדוח השנתי (לנאמן)- פירוט החלוקות שנעשו, במקום המיועד לכך.

1.   טופס 1301 (דוח שנתי ליחיד)- מוגש על ידי הנהנה שיוחסה לו הכנסה בעקבות חלוקה לפקיד השומה בו מתנהל תיקו, עם סימון הבחירה בחלופה במקום המיועד לכך.

 

2.   טופס 141 (הצהרה על נאמנות בלתי הדירה)- נספח לדוח השנתי של הנאמנות ושל הנהנה.

 

3.   טופס 149 4 (הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס 2013 ואילך, אך למעט אם מדובר בחלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל)- מוגש על ידי נהנה שקיבל חלוקה מנאמן (גם אם אינה חייבת במס בישראל) כנספח לדוח השנתי שעליו להגיש בגין אותה חלוקה. יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה.

 

4.   טופס 142 (הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה)- נספח לדוח השנתי של הנאמנות ושל הנהנה.

 

הערות

 

1   רק אם נבחרה חלופה זו !

 

2   דוח שנתי יוגש ע"י הנאמן ביחס להכנסות הנאמנות. דוח שנתי יוגש ע"י הנהנה בשנה בה התקבלה חלוקה בידיו.

 

3   דוח שנתי יוגש ע"י הנאמן ביחס להכנסות הנאמנות. בנוסף דוח שנתי יוגש ע"י הנהנה שיכלול את הכנסות הנאמנות שחולקו לו ויראו אותן כהכנסות הנהנה.

 

4   טופס זה יוגש במידה וחולקו לנהנה חלוקות שלא נכללו בטופס 142.

 

 

 

 

 

 

סוג נאמנות

נאמנות תושבי חוץ

נאמנות נהנה תושב חוץ

חלופה

דוח נאמנות

ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה 75ט(ב)1

יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1.   טופס 147 (הודעה על יצירת נאמנות ו/או הקנייה לנאמנות) – מוגש על ידי יוצר תושב ישראל לפקיד השומה של הנאמנות עם העתק לפקיד השומה בו מתנהל תיק היוצר, אם קיים.

2.   טופס 143 (הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ) – במצורף לטופס 147 (אין לתת פירוט בדבר חלוקות).

3.   טופס 141 (הצהרה על נאמנות בלתי הדירה) – במצורף לטופס 147.

מועד הדיווח

בתוך 90 ימים מיום היצירה [סעיף 75טז1(א)]

דיווחים שנתיים

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1.  טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות) – מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות, רק אם היו לו הכנסה או נכס בישראל.

 

2.  טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) – נספח לדוח השנתי של הנאמנות. הפירוט בטופס בעניין ההקניות והחלוקות יכלול רק הכנסות ונכסים בישראל.

1.  טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות) – מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות.

2.  טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) – נספח לדוח השנתי של הנאמנות.

3.  טופס 141 (הצהרה על נאמנות בלתי הדירה) – נספח לדוח השנתי של הנאמנות.

4.  טופס 1301 (דוח שנתי ליחיד) – מוגש על ידי הנהנה שיוחסה לו הכנסה בעקבות חלוקה לפקיד השומה בו מתנהל תיקו, עם סימון הבחירה בחלופה במקום המיועד לכך.

5.  טופס 142 (הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה) – נספח לדוח השנתי של הנאמנות ושל הנהנה.

1.  טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות) – מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות, רק אם היו לו הכנסה או נכס בישראל.

2.  טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) – נספח לדוח השנתי של הנאמנות. הפירוט בטופס בעניין ההקניות והחלוקות יכלול רק הכנסות ונכסים בישראל.

3.  טופס 143 (הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ) – יוגש כנספח לדוח השנתי (אם ישנה חובת הגשת דוח) או כהודעה שנתית נפרדת לפקיד השומה של הנאמנות. יש לכלול פירוט בדבר חלוקות של נכסים ו/או הכנסות בישראל, או להפנות לטופס 151ח, אם הוגש.

4.  טופס 141 (הצהרה על נאמנות בלתי הדירה) – יוגש כנספח לדוח השנתי (אם ישנה חובת הגשת דוח) או במצורף לטופס 143 גם כשאין חובת הגשת דוח.

מועד הדיווח

לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת הדוח השנתי [סעיפים 132-133]

–    לגבי נאמנות החייבת בהגשת דוח שנתי, יוגשו כל הטפסים לעיל – לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת הדוח השנתי [סעיפים 132-133].

–    לגבי נאמנות שאינה חייבת בהגשת דוח שנתי, יוגשו טופסי 143 ו- 141 – עד ליום 30.4 בשנה העוקבת לשנת המס [סעיף 75י(ו)].

דיווחים נוספים במועד זה

1.  הודעה על שינוי סיווג הנאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(2).

2.  הודעה בדבר סיום של נאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(3).

–    ההודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכך, בטופס151ח (הודעה על פרטי נאמנות).

1.  הודעה על שינוי סיווג הנאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(2).

2.  הודעה בדבר סיום של נאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(3).

–    ההודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכך, בטופס151ח (הודעה על פרטי נאמנות) אם הוגש דוח שנתי או בטופס 143 (הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ) אם לא הוגש דוח שנתי.

 

 

סוג נאמנות

נאמנות תושבי חוץ

נאמנות נהנה תושב חוץ

חלופה

דוח נאמנות

ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה 75ט(ב)1

חלוקות מנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1.  טופס 149 (הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס 2013 ואילך)- מוגש על ידי נהנה שקיבל חלוקה מנאמן (גם אם אינה חייבת במס בישראל, אך למעט אם מדובר בחלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל) כנספח לדוח השנתי שעליו להגיש בגין אותה חלוקה. יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה.

טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) המהווה נספח לדוח השנתי (אם יש חובה להגישו) – פירוט החלוקות שנעשו, במקום המיועד לכך, רק מנכסים ו/או הכנסות מנכסים בישראל.

 

2.  טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) המהווה נספח לדוח השנתי (אם יש חובה להגישו) – פירוט החלוקות שנעשו, במקום המיועד לכך, רק מנכסים ו/או הכנסות מנכסים בישראל.

2.  טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) המהווה נספח לדוח השנתי של הנאמנות – פירוט החלוקות שנעשו, במקום המיועד לכך.

מועד הדיווח

–    לגבי טופס 149 המוגש על ידי הנהנה-  במועד הגשת הדוח השנתי של הנהנה (אם חייב בהגשתו)

–    לגבי טופס 151ח (לנאמן שחייב בהגשתו) – במועד הגשת הדוח השנתי.

מועד הגשת הדוח השנתי.

         

הערות

 

1 רק אם נבחרה חלופה זו. הסעיף מפנה להוראות הקבועות בסעיף 75ז(ז).

 

סוג הנאמנות

נאמנות לפי צוואה

קיים תושב ישראל אחד לפחות

אין נהנים תושבי ישראל

חלופה

דוח נאמנות 75יב(ג)(1)

ייחוס לנהנה יחיד 75יב(ה)1

ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה 75 יב (ו)2

דוח נאמנות 75יב(ג)(2)

יצירת נאמנות או הקניה לנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

טופס 147 (הודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות)- מוגש על ידי הנאמן כהודעה על כינון נאמנות לפי צוואה, לפקיד השומה של הנאמנות.

מועד הדיווח

בתוך 90 ימים מיום התקיימות הוראות הצוואה בדבר כינונה של הנאמנות [סעיף 75טז2(א)(1)].

דיווחים אופציונאליים במועד זה3

טופס 144 (הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג)1 – במצורף לטופס 147

טופס 148 (הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה)- במצורף לטופס 147.

במקרה זה, יוגשו הטפסים גם לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה.

טופס 144 (הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג)1 – במצורף לטופס 147

דיווחים שנתיים

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1. טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות)-מוגש על ידי הנאמן4 לפקיד השומה של הנאמנות

1. טופס 1310 (דוח שנתי ליחיד)-מוגש על ידי הנהנה לפקיד השומה בו מתנהל תיקו, עם סימון הבחירה בחלופה במקום המיועד לכך

1. טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות)-מוגש על ידי הנאמן4 לפקיד השומה של הנאמנות

1. טופס 1327 (דוח שנתי לנאמן בנאמנות)-מוגש על ידי הנאמן לפקיד השומה של הנאמנות, רק אם היו לו הכנסה או נכס בישראל.

2. טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי

 

2. טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי של הנהנה

 

2. טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי של הנאמנות

 

2. טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- נספח לדוח השנתי של הנאמנות. הפירוט בטופס  בעניין ההקניות והחלוקות יכלול רק הכנסות נכסים בישראל

 

 

סוג הנאמנות

נאמנות לפי צוואה

קיים תושב ישראל אחד לפחות

אין נהנים תושבי ישראל

חלופה

דוח נאמנות 75יב(ג)(1)

ייחוס לנהנה יחיד 75יב(ה)1

ייחוס לנהנה בעקבות חלוקה 75 יב (ו)2

דוח נאמנות 75יב(ג)(2)

.

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

3. טופס 144 (הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג)1 –נספח לדוח לשנה בה נבחרה חלופה זו בלבד. יוגש רק אם לא הוגש במצורף להודעה על כינון הנאמנות בטופס 147.

3. טופס 148 (הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל או על ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה)- נספח לדוח שמגיש הנהנה לשנת יצירת הנאמנות בלבד (עם העתק לפקיד השומה של הנאמנות). יוגש רק אם לא הוגש במצורף להודעה על ההקניה בטופס 147.

3. טופס 144 (הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג/נהנה מייצג)1 –נספח לדוח השנתי של הנאמנות בה נבחרה חלופה זו בלבד. יוגש רק אם לא הוגש במצורף להודעה על ההקניה הנאמנות בטופס 147.

4. טופס 141 (הצהרה על נאמנות בלתי הדירה) – נספח לדוח השנתי של הנאמנות.

5. טופס 1301 (דוח שנתי ליחיד)-מוגש על ידי הנהנה שיוחסה לו הכנסה בעקבות חלוקה  לפקיד השומה בו מתנהל תיקו, עם סימון הבחירה בחלופה במקום המיועד לכך

6. טופס 142 (הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה)- נספח לדוח השנתי של הנאמנות ושל הנהנה.

.

 

מועד הדיווח

לפי הוראות הפקודה בעניין מועד הגשת הדוח השנתי [סעיפים 133-132]

דיווחים נוספים במועד זה

1. הודעה על שינוי סיווג הנאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(2)

2. הודעה בדבר סיום של נאמנות, לפי סעיף 75טז2(א)(3)

– ההודעות לעיל יסומנו במקום המיועד לכך, בטופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)

חלוקות מנאמנות

דיווחים/הודעות והחייב בהגשתם

1.   טופס 149 (הודעה על חלוקות שקיבל נהנה בשנת המס 2013 ואילך)- מוגש על ידי נהנה שקיבל חלוקה מנאמן (גם אם אינה חייבת במס בישראל, אך למעט אם מדובר בחלוקה של נכס שמקורו אינו בישראל ושכל הנהנים הינם תושבי חוץ) כנספח לדוח השנתי שעליו להגיש בגין אותה חלוקה. יוגש לפקיד השומה בו מתנהל תיק הנהנה.

-בחלופת הייחוס לנהנה יחיד [לפי סעיף 75יב(ה)], אין צורך בהגשת טופס 149, ובתנאי שפרטים בדבר חלוקות נכללו בטופס 151ח המוגש כנספח לדוח הנאמנות

2.   טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות)- המהווה נספח לדוח השנתי של הנאמנות – פירוט החלוקות שנעשו, במקום המיועד לכך

טופס 151ח (הודעה על פרטי נאמנות) המהווה נספח לדוח השנתי (אם יש חובה להגישו)- פירוט החלוקות שנעשו, במקום המיועד לכך, רק מנכסים ו/או הכנסות מנכסים בישראל

מועד הדיווח

– לגבי טופס 149 המוגש על ידי הנהנה-  במועד הגשת הדוח השנתי של הנהנה (אם חייב בהגשתו)

– לגבי טופס 151ח (למי שחייב בהגשתו)- במועד הגשת הדוח השנתי

במועד הגשת הדוח השנתי

 

הערות

1   רק אם נבחרה חלופה זו!

2   רק אם נבחרה חלופה זו. הסעיף מפנה להוראות הקבועות בסעיף 75ז(ז).

3   ניתן לבחור באותן חלופות שלגביהן מוגש הטופס, עד למועד הגשת הדוח השנתי הרלוונטי. יחד עם זאת, אם נבחר באותה חלופה כבר במועד ההודעה על יצירת הנאמנות, יש להגיש את הטופס המצוין במועד שנקבע לדיווח על היצירה.

4     או נהנה מייצג, אם נבחרה חלופה זו.