מדריך היערכות במסים

22.11 נאמנות לפי חוק לעידוד השקעות הון

במסגרת סעיף 73ג לחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט-1959 נקבע כי כאשר אמצעי השליטה בחברה שהינה בעלת מפעל מאושר, מוטב או מועדף[1], מוחזקים בנאמנות, במישרין או בעקיפין, יחולו הוראות פרק רביעי 2 לפקודה (פרק מיסוי הנאמנויות) בשינויים המחויבים.

[1]     נציין כי סעיף 73ג לא תוקן בעקבות תיקון 68 לחוק לעידוד השקעות הון שבמסגרתו ניתנו הטבות למפעל מועדף. ככל הנראה האמור בסעיף 73ג חל גם לגבי מפעל מועדף.