מדריך היערכות במסים

21.7     הכרה בחברה כמוסד כספי לעניין חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה-1985[1]

המערערת, פור חברה לניהול תיקי השקעות בע"מ, עסקה בשנים 1999-2001 במסחר בניירות ערך ופעילותה עלתה לכדי עסק. בשנים אלו צברה החברה הפסדים ממסחר בניירות ערך. החל מיום 1.1.2003 המערערת הוכרה כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ.

המערערת ביקשה כי הפסדים אשר נצברו על ידה עובר להכרתה כמוסד כספי, יסווגו בידה כהפסד מעסק ויקוזזו לפי סעיף 28 לפקודה מכוח הוראות סעיף 6(ז)(1)(ב)(2) לחוק התיאומים הקובע כי הפסד מניירות ערך בידי מוסד כספי, יראוהו כהפסד מעסק, והוא יקוזז לפי סעיף 28 לפקודה.

המשיב, פקיד שומה אשקלון, לא הסכים לקיזוז ההפסדים לפי סעיף 28 לפקודה משום שהמערערת לא הוכרה כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ בעת צבירת ההפסדים.

בית המשפט קבע כי מבחינה עובדתית-מהותית המערערת פעלה כמוסד כספי ולפיכך, על אף שלא הוכרה כמוסד כספי

[1]       ע"א 10011/07 פור חברה לניהול תיקי השקעות ואח' נ' פקיד שומה אשקלון, מיסים כד/3 (יוני 2010) ה-10.