מדריך היערכות במסים

21.6.2 החלטת מיסוי 4396/15 מיום 4.8.15 – החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות- סיווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו- החלטת מיסוי שלא בהסכם

במסגרת ההחלטה, נדון פועלה של חברה בע"מ, הפועלת בישראל בהשקעות ומסחר בניירות ערך בבורסה בישראל ובבורסה בחו"ל והן בעסקאות מחוץ לבורסה. השקעות החברה והמסחר בניירות הערך מתבצעים עבור החברה באמצעות כספים בבעלותה וכן באמצעות הלוואות מתאגידים בנקאיים, תוך שימוש בחשבון הנוסטרו של החברה.

הוחלט כי לאור הנסיבות, החברה תסווג כ"מוסד כספי" לצרכי חוק מע"מ. נקבע כי החברה מנהלת פעילות ממשית וענפה בשוק ההון, הנאמדת בסכומים גבוהים, שאינה תואמת פעילות בעלת מאפיינים פרטיים וכי מדובר ברווחים המופקים מפעילות החברה התואמים את פעילותו של "מוסד כספי".  לפיכך, נקבע כי כלל פעילות החברה, בישראל ובחו"ל (לרבות : בבורסה בישראל, בבורסות בחו"ל ועסקאותיה מחוץ לבורסה), תסווג כמוסד כספי לצורכי חוק מע"מ.

יודגש כי מדובר בהחלטה מיסוי שלא בהסכם.

בהקשר זה נציין כי ביום 26.6.2017 ניתן פסק הדין בעניין אקוויטס (להלן: "החברה"), אשר פעילותה כללה אף פעילות נוסטרו (סחר בניירות ערך). החברה סחרה באמצעות הונה העצמי בניירות ערך, בהיקף גדול. החברה ביקשה להירשם כ"מוסד כספי" ובקשתה זו נעתרה בחיוב על ידי מנהל מע"מ. על אף זאת, עת הגישה את דוחות המס שלה (לשנות המס הרלוונטיות), התעלמה המערערת מסיווג זה.

בהקשר לכך, קובע בית המשפט כי שינוי הסיווג ל"מוסד כספי" ולהיפך תעשה רק על ידי מנהל מס ערך מוסף ולמס הכנסה אין הסמכות לעשות כן. מס הכנסה מקבל את הסיווג האמור כנתון מובנה בהליך השומה.

שנית, על אף שעסקה בניירות ערך אינה חייבת במע"מ, כאשר חברה סוחרת בהיקף גבוהה בניירות ערך, עשויה זו להיחשב כמי שעסקה סחר בניירות ערך וכתוצאה מכך לצרכי חוק מע"מ תוגדר כ"מוסד כספי" ורווחיה מפעילות זו יחויבו במס ריווח.