מדריך היערכות במסים

21.4     הפסדים משנה קודמת במוסד כספי

לפי הגדרת "רווח" בסעיף 1 לחוק מע"מ לא ניתן לקזז הפסדים משנה קודמת כנגד הכנסה חייבת לצורך חישוב מס רווח. כאמור בסעיף 21.2 לעיל, ההפסד השוטף ניתן לקיזוז כנגד השכר ששולם.