מדריך היערכות במסים

 

21.3    חישוב הפרשי הצמדה וריבית בגין החזר מס שכר[1]

בפס"ד הסנה חברה לביטוח דן ביהמ"ש המחוזי בשאלה מהו החוק לפיו ייקבעו הפרשי ההצמדה וריבית לגבי החזר מס שכר לעניין חישוב – האם לפי סעיף 105 לחוק מע"מ, קרי מיום התשלום, או לפי סעיף 159א לפקודה, קרי מתום שנת המס? נפסק כי הטלת גביית המס על נציב מס הכנסה, כמו גם יתר ההוראות בעניין זה, אינה הוראה פרוצדוראלית בלבד אלא הוראה המפנה לדין המהותי במס הכנסה, ולפיכך ההצמדה תחול רק מתום שנת המס ולא ממועד התשלום.

[1]       ה"פ 122/93 הסנה חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל – אגף מס הכנסה, מיסים י/1 (פברואר 1996) ה‑14.