מדריך היערכות במסים

21.1.5 תשלום מקדמות

א. על פי תקנה 2 לתקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), התשל"ו-1976, מוסד כספי ישלם מקדמה על חשבון מס הרווח, באותם מועדים בהם הוא חייב בתשלום מקדמות למס הכנסה. המקדמה על חשבון מס הרווח תהא בשיעור של 28% מסכום המקדמה שחייב בה המוסד הכספי לפי פקודת מס הכנסה.

סעיף 175 לפקודת מס הכנסה קובע כי אם בשנה הקובעת יש הפסדים, אין חבות במקדמות.

מאחר ולמס רווח, הפסדים מועברים אינם נכללים בחישוב הרווח, יש לנטרל את ההפסדים המועברים בעת קביעת המקדמות לצורך מס רווח.

ב. על מכירת נכס הון יש לשלם מקדמה בגובה סכום המס החל על רווח ההון, מכוח סעיף 91(ד)(1) לפקודת מס הכנסה. בגין מקדמה זו יש לשלם גם מקדמה בגין מס הרווח בשיעור 28% מסכום המקדמה שחייב בה המוסד הכספי לפי פקודת מס הכנסה, זאת מכוח סעיפים 2 ו-3 לתקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ"רים), התשל"ו-1976.