מדריך היערכות במסים

מכוח סעיף 4(ב) לחוק מע"מ ניתן לקזז הפסדים שוטפים כנגד השכר ששולם באותה שנה. ההפסדים אותם ניתן לקזז, הם אלה שאילו היו רווחים הם היו בגדר הכנסה חייבת בידי המוסד הכספי (ראה בעניין זה גם סעיף 21.2 להלן).

הפסדים אינם מוגדרים בחוק מע"מ והכוונה היא שרווח על פי הנוסחה שתוצאתה שלילית הוא הפסד. כלומר הפסדים הם אלה שאילו היו רווחים היו מתחייבים במס רווח.