מדריך היערכות במסים

21.1.1    מקור החיוב ושיעור המס

(1)            סעיף 4(ב) לחוק מע"מ מהווה את מקור החיוב:

                "על פעילות בישראל של מוסד כספי יוטל מס שכר ורווח באחוזים מהשכר ששילם והרווח שהפיק, כפי שקבע שר האוצר באישור הכנסת; הפסד שהיה למוסד כספי בשנת מס ניתן לקיזוז כנגד השכר ששילם לאותה שנת מס" (בהקשר זה ראה סעיף 21.1.3 להלן).

(2)            צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992 (להלן: "הצו")

ביום 31 ביולי 2009 פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 (להלן: "הוראת השעה") לפיו, תוקן הצו ונקבע כי שיעור מס השכר והרווח על מלכ"רים ומוסדות כספיים הועלה ל-16.5% לתקופה המתחילה ביום 1 ביולי 2009 ומסתיימת ביום 31 בדצמבר 2010.

ביום 30 בדצמבר 2009 פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע-2009 לפיו, תוקנה הוראת השעה ונקבע כי שיעור מס השכר והרווח על מלכ"רים ומוסדות כספיים יופחת ל-16% לתקופה המתחילה ביום 1 בינואר  2010 ומסתיימת ביום 31 בדצמבר 2010.

ביום 13 בפברואר 2011 פורסם צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשע"א-2011 לפיו, תוקן הצו ונקבע כי החל מיום 1 בינואר 2011 ועד ליום 31 בדצמבר 2012, שיעור מס השכר והרווח שמוטל על מלכ"רים ומוסדות כספיים יהא 16%.

ביום 30 באוגוסט 2012 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספים) (תיקון), התשע"ב-2012 לפיו, תוקן הצו ונקבע כי החל מיום 1 בספטמבר 2012, שיעור מס שכר וריווח החל על מוסדות כספיים יועלה לשיעור של 17% חלף שיעור 16% שחל לפני פרסום התיקון.

ביום 6 ביוני 2013 פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספים) (תיקון), התשע"ג-2013 לפיו, תוקן הצו ונקבע כי החל מיום 2 ביוני 2013, שיעור מס שכר וריווח החל על מוסדות כספיים יועלה לשיעור של 18% חלף שיעור 17% שחל לפני פרסום התיקון.

באוקטובר 2015 אישרה מליאת הכנסת את צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון),התשע"ו-2015 לפיו, שיעור מס הרווח ומס שכר המוטלים על מוסדות כספיים יוקטן מ-18% ל-17% וזאת רטרואקטיבית מיום 1.10.2015. הצו יחול בשנת-המס 2015 לגבי השכר המשולם בעד עבודה בחודש אוקטובר 2015 ואילך ולגבי החלק היחסי מהרווח בשנת-מס זו.

נכון לשנת המס 2017, שיעור מס רווח ומס שכר נותר 17%.

(3)            סעיף 15(ב) לחוק מע"מ קובע מתי יראו פעילות (במסגרת זו גם פעילות של מוסד כספי) כמנוהלת בישראל. להלן רשימת האפשרויות כפי שנקבעו בחוק אשר בהתקיים אחת מהן רואים את הפעילות כמתנהלת בישראל:

א.      הפעילות התנהלה כולה או מרביתה בישראל;

ב.      הפעילות התנהלה על ידי מי שעיקר פעילותו בישראל והיא בתחום הפעילות שהוא מנהל;

ג.       הפעילות היא החלק שנוהל בישראל, מפעילות שמרביתה נוהלה מחוץ לישראל.

מכאן נובע לכאורה, כי גם רווח שהפיק מוסד כספי, שעיקר פעילותו בישראל, מפעילות בחו"ל, מתחייב במס רווח.