מדריך היערכות במסים

20.6  ביטול חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975

חוק מס מעסיקים, אשר הטיל שיעור מס בגובה 4% על סך כל הכנסת עבודה אשר שילם מלכ"ר או מוסד ציבורי, שהיה בבחינת מעסיק, בוטל במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2008. תחולת הביטול הינה מיום 1 בינואר 2008 ואילך. החוק בוטל, בין היתר, לאור העובדה כי מס מעסיקים מהווה תמריץ שלילי להעסקת עובדים, וכי יש בו משום פגיעה ביעילות הכלכלית. המחוקק גרס כי מאחר ומס מעסיקים הוטל, ערב ביטולו, על גופים אשר נמנו עם המגזר השלישי ואשר סיפקו שירותים חיוניים לאזרח תשלום מס מעסיקים על ידי גופים אלה יצר עיוות ובזבוז כספי ציבור.