מדריך היערכות במסים

20.21 מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי לפי סעיף 9(2א) לפקודה

ביום 5 בפרואר 2017 פרסמה רשות המסים מדריך למילוי בקשה להכרה כארגון מקצועי, עד למועד זה, רשות המיסים לא סיווגה את הארגונים המקצועיים בסיוג יחודי להם. החל ממועד פרסום המדריך, ארגון מקצועי, בין אם הוא ארגון מקצועי ותיק אשר פעל עד היום כארגון מקצועי ובין אם ארגון מקצועי חדש שהוקם לאחר פרסום המדריך, צריך להגיש בקשה להכרה ולנהוג בהתאם להוראות המדריך.

להלן עיקרי המדריך:

ארגון מקצועי ותיק

 • פתיחת תיק במס הכנסה והגשת בקשה
 • רישום כישות משפטית – אישור רישום הגוף כישות משפטית (ברשם העמותות או ברשם החברות) המצאת מסמכי הרישום.
 • פתיחת תיק במע"מ – רישום כמלכ"ר במע"מ אותו יש לצרף לבקשה.
 • פתיחת תיק במס הכנסה – גופים קיימים המבקשים להכיר בהם כארגונים מקצועיים נדרשים להציג אישור פתיחת תיק במס הכנסה.
 • פתיחת תיק ניכויים במשרד השומה – גופים קיימים המבקשים להכיר בהם כארגונים מקצועיים נדרשים להציג אישור פתיחת תיק ניכויים.
 • ניהול ספרים כדין – על מגיש הבקשה לצרף לבקשתו אישור רואה חשבון על ניהול ספרים כדין.
 • דוחות כספים להגשה – חובת דוחות הכספיים המוגשים לפקיד השומה נקבעו בתקנות. תקנות אלו קובעות, בין היתר, הגשת הדוח לפקיד השומה בטופס 1214 ובצירוף טופס 1226.
 • בקשה וכתב התחייבות – תוגש בקשה וכתב התחייבות החתום על ידי שני מורשה החתימה של הגוף ובנוכחות עו"ד.
 • דיון בבקשה

רק בקשות שצורפו אליהן כל המסמכים הנדרשים ואשר עונים על הדרישות שדלעיל, יועברו לבחינת מחלקת מוסדות ציבור ומלכרים למתן אישור על ידי מנהל רשות המיסים. מוסד שלא יענה על התנאים כאמור בקשתו תידחה והוא לא יסווג כארגון מקצועי.

 • הפקת האישור

אישור למוסד כארגון מקצועי, יופק על ידי מחלקת מוסדות ציבור ומלכרים בנציבות מס הכנסה רק למוסד שאושר כארגון מקצועי על ידי מנהל רשות המיסים.

 • תוקף האישור

תוקף האישור הוא מיום קבלתו ועד לשנתיים מתום שנת המס בה הוא ניתן, והוא יוארך בכל פעם לחמש שנים נוספות (למעט מקרים בהם צוין אחרת). יודגש, כי יש להגיש בקשה לחידושו של האישור עד לתאריך 31.7 בשנת המס בה תם תוקף האישור.

 • ארגונים מקצועים חדשים

גופים חדשים המבקשים להכיר בהם כארגונים מקצועיים, נדרשים תחילה להגיש את בקשתם למחלקת מוסדות ציבור ומלכ"רים, זאת עוד בטרם יפנו למשרד פקיד השומה לפתיחת התיק. יודגש כי רק לאחר קבלת אישור מאת מנהל רשות המיסים יוכלו לפנות למשרד פקיד השומה לפתיחת תיק כארגון מקצועי.

 • בחינת פעילות של ארגונים מקצועיים חדשים

גופים חדשים המבקשים להכיר בהם כארגונים מקצועיים וטרם התחילו פעילותם, רשאים להגיש בקשתם ללא מסמכים המעידים על פתיחת תיק מס הכנסה, פתיחת תיק ניכויים והגשת דוחות כספיים אחרונים. גופים אלה נדרשים לצרף לטופס הבקשה את נתוני ההכנסות הצפויות לשנת המס הראשונה.

 • כפל אישורים

גוף שיוכר כארגון מקצועי לא יוכר כמוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודה, או לעניין סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין (פטור או הקלות במיסוי מקרקעין).