מדריך היערכות במסים

20.17  פסק דין המועצה האזורית בני שמעון (ע"א 2648/12 מנהל המכס והמע"מ נגד המועצה האזורית בני שמעון)

המועצה האזורית בני שמעון (להלן – "המשיבה") מפעילה באזור שיפוטה אתר לסילוק והטמנת פסולת המכונה "אתר דודאים". בהיותה רשות מקומית, מסווגת המשיבה כמלכ"ר לצורך חוק מע"מ.

ביום 6 בספטמבר 2010 החליט מנהל המכס והמע"מ (להלן – "המערער"), בהתאם לסמכותו לפי סעיף 58 לחוק מע"מ, לשנות את סיווג המשיבה לצורך חוק מע"מ, בכל הקשור בפעילות האתר, מ"מוסד ללא כוונת רווח" ל"עוסק". לעמדתו, פעילות המשיבה באתר עולה כדי פעילות עסקית מסחרית המובילה להפקת מע"מ גבוה באופן שיטתי, המתבטא ברווחים נאים. כנגד החלטה זו, הגישה המשיבה ערעור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.

בית המשפט המחוזי דחה את טענתה החלופית של המשיבה, כי פעילותה באתר דודאים עומדת במבחני המלכ"ר שנקבעו בפס"ד עמותת בשערייך ירושלים (להרחבה ראה סעיף 20.13 לעיל).

ואולם, בית המשפט המחוזי קיבל את טענתה המרכזית, לפיה בהיותה מלכ"ר "ציבור" המוגדר בחלופה הראשונה להגדרת מלכ"ר שבסעיף 1 לחוק מע"מ, אין מקום להפעלת סמכות המנהל ולבודד פעילות מפעילויותיה, הנמנות על פי דין, ולענייננו, פינוי, מחזור והטמנת פסולת ואשפה מסיווגה הכולל כמלכ"ר.

בעקבות פסק הדין בבית המשפט המחוזי, ערער מנהל המכס והמע"מ לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון פסק, כי פעילותה של המשיבה, בהפעלת אתר דודאים, אינה נעשית כפי שמלכ"ר פועל באופן רגיל, קרי, במחירים נמוכים או בחינם, ושלא במחירי שוק. הפעילות הזו נעשית במחירי שוק ובתחרות עם עוסקים אחרים. פעילותה המסחרית של המשיבה קרובה יותר לפעילות של "עוסק" מאשר לפעילות של מלכ"ר בהתבסס על מבחני הלכת פס"ד בשערייך ירושלים ומצמיחה לה ערך מוסף גבוה. כמו כן, קבע כי שינוי הסיווג נועד לגבות מס אמת והוא מוצדק.