מדריך היערכות במסים

20.14  מכירת מגרשים על ידי עירייה היא פעולה עסקית החייבת במע"מ (ע"א 1919/10 מנהל המכס והמע"מ נ' עיריית אשקלון)

עיריית אשקלון (להלן:"העירייה"), מכרה 53 מגרשי מקרקעין לאנשים פרטיים במסגרת פרוייקט בנה ביתך בעיר.

מנהל המכס והמע"מ, חייב את המכירה במע"מ מתוקף סעיף 58 לחוק מע"מ וקבע, כי למרות היותה של העירייה  מוסד ללא כוונת רווח, יש לסווג את המכירה הנ"ל כעסקה החייבת במע"מ.

העירייה ערערה על ההחלטה לבית המשפט המחוזי אשר פסק לטובת העירייה וקבע כי פעולת המכירה הינה פעילות מלכ"רית אשר אינה חייבת במע"מ.

בעקבות פסק הדין בבית המשפט המחוזי, ערער מנהל המכס והמע"מ לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון פסק, כי מכירת המגרשים על ידי העירייה היא פעילות עסקית החייבת במע"מ, למרות שהעירייה הינה גוף מלכ"רי, וקבע כי סיווג פעילות כמלכ"רית או עסקית, לפי סעיף 58 לחוק מע"מ, ייקבע בהתאם בהתאם לקריטריונים שנקבעו בפס"ד עמותת "בשערייך ירושלים" (ראה סעיף 20.15 בפרק זה). כלומר, מלכ"ר לא יהנה, באופן אוטומטי, מחסינות מפני הפעלת סעיף 58 לחוק מע"מ על כל פעילויותיו, רק משום שנכללו בפונקציה השלטונית של המלכ"ר.