מדריך היערכות במסים

20.1.8  מבחנים לפעילות עסקית שעלולה לפסול מוסד מהיותו ציבורי כפי שפורסמו על ידי מס הכנסה:

  • היקף הפעילות העסקית הינה מהותית ביחס לכלל פעילות המוסד.
  • רישום במע"מ כעוסק מורשה.
  • מוסד מתחרה בסקטור העסקי מבחינת אופי השירותים והמוצרים שהוא מספק.
  • ככל שמחירי המוסד קרובים למחירי השוק תחשב פעילותו כעסקית.
  • תרומות והשתתפויות הינן תנאי או מסווה לקבלת שירותים מהמוסד.
  • ככל שהמוסד מספק סחורות ושירותים לגופים עסקיים, הנטייה לראות בו גוף עסקי, תגבר.

לעניין סעיף זה ראה סעיף 20.15 פס"ד עמותת "בשערייך ירושלים".