מדריך היערכות במסים

20.1.7    תחולה

חוזר מס' 9/2015 מחליף את חוזר מס' 2/2001 וחוזר מס' 8/2015 ותחולת הוראותיו היא החל מיום פרסומו, קרי מיום 10 בספטמבר 2015.

יצוין, כי בחוזר מס' 9/2015 לא נכללים הקריטריונים שהומלצו ע"י ועדת פריש וכרוכים בתיקוני חקיקה, דוגמת הוספת מטרות ציבוריות כגון איכות סביבה ורווחת הקהילה. בקרוב תצא הוראת ביצוע שתתייחס להיבטים הטכניים פרוצדוראליים לבחינת הזכאות לאישור לפי סעיף 46 לפקודה.