מדריך היערכות במסים

20.1.6  תבחינים מהותיים לבחינת מוסד ציבורי

בכפוף לאמור בסעיף 20.1.4 לעיל בעניין הגדרת "מוסד ציבורי", בעת קבלת בקשה לאישור לפי סעיף 46 לפקודה, מחלקת מלכ"רים ומוסדות ציבור ברשות המיסים, תבדוק ותוודא התקיימותם, בין היתר, של תנאים אלה במוסד ציבורי:

 • כל מטרותיו של המוסד הן מטרות ציבוריות כמשמעותן בסעיף 9(2) לפקודה.
 • המוסד הוא בעל אישור ניהול תקין מאת הרשם הרלבנטי.
 • פעילות המוסד מקדמת, ללא אפליה, את רווחת הציבור ככלל או רווחתם של ציבורים מובחנים בעלי זהות, עניין או צרכים משותפים הכלולים במטרה הציבורית, אך לא את רווחתם של קבוצות חברתיות סגורות.
 • המוסד הציבורי יפעל לקידום המטרה הציבורית ללא יצירת קשר או התניה בין שיעור ההשתתפות במימון הוצאות המוסד לבין הציבור הנהנה משירותיו, לרבות קידום אינטרסים של התורם. תרומות והשתתפויות לא יהיו תנאי או מסווה לקבלת כל תמורה מהמוסד.
 • התמורה שהמוסד גובה בגין מכירת נכסים או מתן שירותים הקשורים לפעילות הציבורית השוטפת, נמוכה באופן מהותי ממחירי השוק.
 • מפעילי המוסד, עובדיו ובעלי עניין בו לא יפיקו במישרין כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא פונקציה של פעילותם במוסד.
 • שכר עובדי המוסד הציבורי ומנהליו לא יעלה על עלות שכר מקסימאלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי, למעט מקמות שבהם חלים הסכמי שכר ענפיים או קיבוציים.
 • המוסד אינו פועל למטרות רווח. המוסד לא יחלק רווחים/עודפים לחבריו. רווח/חלוקה אסורה לעניין זה, לרבות חלוקת טובות הנאה בכסף או בשווה כסף, תשלומי שכר בלתי סבירים וכו'.
 • המוסד לא יחלק כספים, נכסים או מוצרים בני קיימא ולא ייתן טובות הנאה בכסף או בשווה כסף, בדרך כלשהיא, לרבות על ידי הסבה מראש של זכות, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם החלוקה האמורה הינה לשם הגשמת מטרותיו הציבוריות של המוסד.
 • הקריטריונים לקבלת שירותים מהמוסד עומדים במבחנים אובייקטיבים המפורסמים לציבור הרחב/ או הרלוונטי.
 • המוסד אינו מסייע במישרין או בעקיפין לפעילות פוליטית או מפלגתית.
 • פעילות המוסד ממומנת (בין היתר) מתרומות בכסף או בשווה כסף או שנעשית בחלקה על ידי מתנדבים.
 • המוסד אינו מעסיק אדם אשר העסקתו כרוכה בניגוד אינטרסים ויש בה משום דרך עקיפה לחלוקת רווחים.
 • פעילות המוסד הינה בעלת זיקה למדינת ישראל, לרבות פעילות למען אזרחי מדינת ישראל בחו"ל.
 • רווחי עסקיו של המוסד מופנים למימוש מטרותיו ולמימון פעילותו הציבורית.