מדריך היערכות במסים

20.1.4  הגדרת "מוסד ציבורי" ו"מטרה ציבורית"

במסגרת סעיף 9(2) לפקודה, הוגדר המונח מוסד ציבורי, וכן נקבעה רשימת המטרות הציבוריות. קיומו של מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2) לפקודה, הינו תנאי סף לקבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודה.

"מוסד ציבורי" – מוגדר במסגרת סעיף 9(2) לפקודה, כ"חבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, או הקדש שמרבית נאמניו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד והם מגישים דין וחשבון שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם להנחת דעתו של פקיד השומה על פי תקנות שהתקין שר האוצר".

"מטרה ציבורית" – מוגדרת בסעיף 9(2) לפקודה, כ"מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית".

רשימת המטרות הנ"ל הינה רשימה בלתי סגורה שכן המחוקק הותיר בידי השר סמכות שיורית להכריז על מטרה ציבורית אחרת. בעבר הכריזו שרי האוצר על שורה של מטרות ציבוריות על פי צרכים ונסיבות שהתעוררו.

לא די בכך שתהיה רשומה המטרה הציבורית בתקנון המוסד הציבורי, אלא צריך שבפועל הנכסים וההכנסות ישמשו לפעילות הציבורית, אחרת לא ניתן לראות בגוף כמוסד ציבורי.

מטרת חוזר זה היא להביא לידיעת הציבור את הקווים המנחים את שיקול דעתו של השר בקביעת מטרה ציבורית אחרת מתוקף סמכותו על פי סעיף 9(2) לפקודה וכן את הקווים המנחים את שיקולי הנציבות לסיווג מוסד ציבורי על פי הסעיף האמור.