מדריך היערכות במסים

 20.1.3   המלצות הועדה הציבורית לקביעת אמות המידה וקריטריונים לעניין סעיף 46 לפקודה

ביום 3 בדצמבר 2013, מינה שר האוצר ועדה ציבורית בראשות השופטת (בדימוס) שרה פריש (להלן – "ועדת פריש") במטרה לבחון את אמות המידה והקריטריונים שלפיהם יקבל מוסד ציבורי אישור זיכוי מס בגין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה. וכן לקבוע מדיניות ברורה אשר תביא להגברת השקיפות והסרת החשש לאפליה בהליך האישור לפי סעיף 46 לפקודה.

יודגש כי ההמלצות באות להסדיר את אופן יישום סעיף 46 לפקודה הן מבחינה מהותית והן מבחינה פרוצדוראלית. זאת, תוך גיבוש אמות מוגדרות שתפעלנה הן לפיקוח משמעותי על הגופים המבקשים הכרה והן לשקיפות מרבית, פישוט והקלת תהליך קבלת האישור.

ועדת פריש בחנה את רשימת הקווים המנחים שנקבעו בחוזר מס הכנסה מס' 2/2001, וערכה בהם מספר שינויים. מתוך כך, נקבעו תבחינים לאמות המידה והקריטריונים (להלן – "התבחינים").

מטרת חוזר מס' 9/2015 ליצור בהירות בתנאים לקבלת אישור לפי סעיף 46 לפקודה, בהתאם לקביעת בית המשפט בעניין פס"ד לויפאסנה, ולהביא לידיעת הציבור את הקווים המנחים לכך. החוזר "עושה סדר" בתבחינים לקביעת מוסד ציבורי ומטרה ציבורית ובסגרתו ניתנות לראשונה הטבות מס גם לעמותות הפועלות בחו"ל לטובת אזרחי ישראל ולארגונים הומניטאריים. כמו כן, לראשונה הוגבלה תקרת השכר המקסימלאית בעמותה, כך שלא תעלה על עלות שכר מקסימלית של מנכ"ל במשרד ממשלתי וכן הוגבלו דרכי השקעת עודפי כספי העמותה. יתרה מזאת, צורפו נציגים מטעם משרד המשפטים ומטעם הציבור לוועדה הפנימית ברשות המיסים, הבוחנת את הזכאות של המוסדות ליהנות מהטבת המס.