מדריך היערכות במסים

20.1.1   מבוא

תכליתו של סעיף 46 לפקודה היא להקל על פעילותם של מוסדות ציבור הפועלים בתחומים הקבועים בחוק. באמצעותו, המדינה מעניקה זיכוי ממס בעד תרומה שניתנת למוסדות הציבור הללו ובכך היא מעודדת יחידים וחברות לתרום כספים למוסדות אלה.

סעיף 9(2) לפקודה פוטר ממס, בין היתר, הכנסת מוסד ציבורי שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מדיבידנד או מריבית והפרשי הצמדה, ששולמו על ידי חבר בני אדם שבשליטתו, העוסק בעסק.

לשם קביעתו של מוסד ציבור לצורך סעיף 46 לפקודה, על המוסד לעמוד בהגדרת מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה.