מדריך היערכות במסים

 

2.9  פטור ממס על הכנסה ממלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר

ביום 3 במרץ 2010 פורסם תיקון 175 לפקודה, אשר בעקבותיו הוסף סעיף 9(29) לפקודה הקובע פטור ממס על הכנסה ממלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר כמפורט להלן:

מלגה הניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה תהיה פטורה ממס, זאת ללא הגבלת סכום.

מלגה שניתנה לחוקר במהלך לימודיו במוסד לימוד ומחקר תהיה פטורה ממס עד לסך של 98 אלפי ש"ח לשנה (תקרה נכונה לשנת 2019).

יובהר כי הגדרת מלגה לעניין זה כוללת מענק פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או לחוקר במישרין או בעקיפין, באופן חד פעמי או עיתי בתקופת לימודיו, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו. והכל בלבד שלא ניתנת בעדם כל תמורה מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו בתקופת הלימודים.

לעניין זה כל אלה לא ייחשבו כתמורה:

 • התחייבות של הסטודנט או החוקר להקדיש את מירב מרצו וזמנו ללימודים או למחקר והכל במוסד הלימוד והמחקר;
 • שימוש במחקר;
 • פעילות קהילתית או חברתית של הסטודנט או החוקר מטעם מוסד הלימוד או המחקר או בזיקה אליו.

מוסד לימוד ומחקר הינו כל אחד מאלה –

 • מוסד להשכלה גבוהה, לעניין סטודנט;
 • מוסד מחקרי, לעניין חוקר;
 • מכון מחקר תורני, לגבי חוקר.

יודגש כי תמלוגים בשל שימוש במחקר לא ייחשבו למלגה לצרכי סעיף 9(29) לפקודה. לעניין זה שימוש במחקר הינו שימוש של מוסד הלימוד והמחקר במחקרו או בממצאיו של הסטודנט או החוקר, לרבות בדרך של פרסום ספר או פרסום שמו של המוסד כאמור המחקר.
סטודנט הינו מי שלומד במוסד להשכלה גבוהה בתחומי הלימודים המתקיימים בו. לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה הינו מוסד שהוא אחד מאלה:

 • מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
 • מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;
 • מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה.

תקופת הלימודים תקבע בהתאם לזהות מקבל המלגה כדלקמן:

א.    סטודנט-תקופת הלימודים שהוגדרה בתקנון המוסד להשכלה גבוהה לגבי סוג לימודים האמור אך לא מעבר לתקופות הבאות-

 

 • הלומד לתואר אקדמי שני: תקופה של ארבע שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר כאמור;
 • הלומד לתואר אקדמי שלישי: תקופה של שמונה שנות מס מהיום שהחל את לימודיו לתואר כאמור.

ב.     חוקר- תקופת המחקר כפי שהוגדרה על ידי המוסד המחקרי או המכון לחקר תורני, ובלבד שלא תעלה על 12 שנים.

עוד מוסיף תיקון 175 כי מלגה שניתנת לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור לא תחשב לחלק מהשכר החייב במס שכר על פי סעיף 4(ב) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.

נשוב ונדגיש כי בנוגע לתמלוגים המתקבלים לידי חוקרים בגין שימוש בפירות מחקרם, לא חל שינוי בתפיסה שהייתה קיימת עובר לתיקון 175 ויש לראות בהם הכנסה חייבת בידי מקבלם.

ביום 27 בנובמבר 2012, פרסמה רשות המיסים את חוזר מ"ה 5/2012 המתייחס לתיקון 175 ולתיקון 182 לפקודה ותיקון 38 לחוק מס ערך מוסף. מטרת החוזר היא מתן הנחיות ליישום התיקונים ועיקרי סעיף 9(29) (חוזר זה מחליף את חוזר מס' 7/2011 אשר פורסם ביום 23 במאי 2011).

ע"מ 4690/14 פרופ' דוד קרצ'מר ואח' נ' פקיד שומה ירושלים

בפסק דין אשר ניתן ביום 5 לאוקטובר 2016 בבית המשפט המחוזי בירושלים, נקבע כי תשלומי מלגה שקיבלו חוקרים ישראלים שהוזמנו לשנת מחקר בחו"ל גם אם בתחום שאינו תחום התמחותם מהווים הכנסה ויחוייבו במס בישראל. כמו כן נקבע כי עצם ציפיית המכון המחקרי לקבלת למאמר בסיום השהות, התחייבות לאי התעסקות בעבודה נוספת במהלך השהות, ויישתתפותם של החוקרים בחיים אינטלקטואלים של המוסדות, שוללים הכרה בהכנסה ממלגה לפי סעיף 9(29) לפקודה הפטורים ממס.