מדריך היערכות במסים

 

2.8 פטור ממס על קיצבה על פי הסכם עזבון בחיים

סעיף 9(23) לפקודה פוטר ממס קיצבה שמקבל אדם, על פי הסכם למתן עיזבון בחיים למוסדות הלאומיים. הכוונה להסכם, שבו מעביר אדם רכוש לאחד מן המוסדות הלאומיים, ובתמורה הוא זכאי לקיצבה למשך כל ימי חייו. מוסדות לאומיים הם הקרן הקיימת לישראל, קרן היסוד -המגבית המאוחדת לישראל או מוסד אחר שקבע שר האוצר.

הפטור ניתן לחלק מן הקיצבה, בהתחשב בגילו של מעביר הרכוש, כמפורט להלן:

 

(1)         אם לנותן העיזבון בחיים לא מלאו 50 שנה בעת נתינתו – ייקבע פטור בשיעור 50% מהקיצבה;

 

(2)         אם בעת נתינת העיזבון בחיים מלאו לנותן 50 שנה אך לא מלאו לו 60 שנה – ייקבע פטור בשיעור 60% מהקיצבה;

 

(3)         אם בעת נתינת העיזבון בחיים מלאו לנותן 60 שנה אך לא מלאו לו 70 שנה – ייקבע פטור בשיעור 75% מהקיצבה;

 

(4)         אם בעת נתינת העיזבון בחיים מלאו לנותן 70 שנה אך לא מלאו לו 80 שנה – ייקבע פטור בשיעור 80% מהקיצבה;

 

(5)         אם בעת נתינת העיזבון בחיים מלאו לנותן 80 שנה – ייקבע פטור בשיעור 90% מהקיצבה.

 

פטור זה הוא במקום הפטור הניתן לפי סעיף 9ב לפקודה (כמפורט להלן) ונותן העיזבון לא יהא זכאי לזיכוי או לניכוי לפי כל דין בשל מתן אותו עיזבון בחיים.סעיף 9ב קובע, כי:

 

             "35% מההכנסה לפי סעיף 2(5) שמקבל אדם בהגיעו לגיל פרישה כמשמעותו בסעיף 9א(א) ואיננה קיצבה כמשמעותה בסעיף 9א(א) או שמקבלים שאירים ואשר אינה פטורה לפי סעיף 9(6ו) – פטורים ממס; סכום המתקבל עקב היוון קיצבה פטורה לפי סעיף זה – פטור ממס".