מדריך היערכות במסים

 

2.6  פטור יחסי ממס לחלק מהשנה לעיוור ונכה

             (חוזר מס הכנסה)

סעיף 9(5) מעניק פטור ממס על הכנסותיהם של עיוור או של נכה 100%.

הפטור מתייחס להכנסה מיגיעה אישית עד לתקרה מסוימת; ולהכנסה אחרת – עד לתקרה, שהיא נמוכה מהתקרה הקבועה לעניין הכנסה מיגיעה אישית.

הכנסה מיגיעה אישית

סעיף 9(5)(א) לפקודה, קובע פטור לעיוור או נכה שחל עליהם הסעיף, הוראות שונות לגבי הזכאות לפטור על הכנסה מיגיעה אישית כדלקמן:

 

(א)        נקבעה לנישום נכות לתקופה של 184 ימים או פחות – לא יינתן פטור.

 

(ב)         נקבעה נכות לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – יינתן פטור להכנסה עד לסכום של 73,800 ש"ח (*) (נכון לשנת 2019). אם הנכות מתחלקת לשתי שנות מס, יחושב הפטור בכל שנת מס באופן יחסי למספר ימי הנכות (הנמוך מבין סכום ההכנסה ותקרת הפטור הנ"ל, כשהם מוכפלים במספר ימי הנכות בשנת המס ומחולקים ב- 365), ובלבד שבשנת המס השניה לא יעלה הפטור ממס על 73,800 ש"ח (*) (נכון לשנת 2019) בניכוי הפטור שניתן בשנת המס הקודמת.

 

(ג)         נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים או יותר – יינתן פטור להכנסה עד לסכום של 615,600 (*) ש"ח (נכון לשנת 2019). לגבי חלק משנת המס יינתן הפטור באופן יחסי (הנמוך מבין סכום ההכנסה ותקרת הפטור, כשהם מוכפלים במספר ימי הנכות בשנת המס ומחולקים ב- 365).

ע"מ 6916-11-15 טיגר נ' פקיד שומה ת"א 1– בפסק דין אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בתל אביב ע"י כבוד השופט מ' אלטוביה ופורסם ביום 4 ביולי 2016, נקבע כי המערער זכאי להטבת המס הקבועה בסעיף 9(5)(א)(1) לפקודה (כנאמר לעיל בסעיף ג'), אף שנכותו בשיעור 100% מגיעה לתקופה של 365 ימים כנדרש בהוראות החוק בסעיף אך לא באופן רציף.

למר טיגר (להלן – "המערער"), נקבעה נכות של 100% לתקופה מיום 30/06/2010 ועד 31/08/2010, 50% נכות לתקופה מיום 01/09/2010 ועד ליום 31/01/2012, ו-100% נכות לתקופה מיום 01/02/2012 ועד ליום 31/12/2012. בשנות המס 2010 ו- 2012 היו למערער הכנסות ממשלח יד לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה, בדיווחיו לפקיד השומה דרש פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5)(א)(1) לפקודה בשנות המס 2010 ו- 2012 באופן יחסי בהתאם לתקופת הנכות בשיעור 100% בשנים אלו.

פקיד השומה לא קיבל את טענת המערער וקבע כי מכיוון ותקופת הנכות בשיעור של 100%, לא הייתה תקופה רציפה של 365 ימים כנדרש בהוראות החוק בסעיף, אין הוא זכאי לפטור לפי סעיף 9(5)(א)(1) לפקודה, אלא לפטור לפי סעיף 9(5)(א)(2) לפקודה, אשר הינן בסך נמוך יותר.

בית המשפט דחה את טענת פקיד השומה וקבע כי "נקודת המוצא לפרשנות חוק הינה לשון החוק. אין לפרש את החוק באופן שחורג מגבולות הלשון, ופרשנות שאין לה נקודת אחיזה בלשון החוק הינה פרשנות שלא ניתן לקבלה".

עוד קבע בית המשפט, כי לא ניתן למצוא בסעיף את המילה "רציפות" או כל מונח אחר שניתן להשתית עליו פרשנות כאמור. בנוסף, בהצעת החוק להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו- 2004) הוצע לתקן את סעיף 9(5) לפקודה ולהוסיף את הדרישה כי תקופת מניין הימים העולה של 365 ימים תהיה רצופה, וכפי שניתן לראות את נוסח הסעיף 9(5) לפקודה העדכני, לא קיימת המילה "רצופים".

כאמור כבוד השופט מ' אלטוביה קיבל את עמדת המערער ולא את עמדת פקיד השומה.

הכנסה שאינה מיגיעה אישית

סעיף 9(5)(ב) לפקודה, קובע פטור לעיוור או נכה שחל עליהם הסעיף, אם היתה לו הכנסה מיגיעה אישית נמוכה מ- 73,800 ש"ח (*) (נכון לשנת 2019) במקרה זה, יינתן פטור גם להכנסה שאינה מיגיעה אישית עד לסכום כולל של 73,800 ש"ח (*) (נכון לשנת 2019). אולם, אם היתה לנישום הכנסה מריבית המשולמת מכספים שהופקדו בפקדון, בתכנית חסכון או בקופת גמל, אשר מקורם בפיצויים או בכספי ביטוח שהתקבלו בשל נזקי גוף – יינתן פטור להכנסה עד לסכום כולל של 303,600 ש"ח (*) (נכון לשנת 2019).

 

(*)         על פי סעיף 120ב לפקודת מס הכנסה נקבע כי ב-1 בינואר של כל שנת מס יתואמו תקרות ההכנסה, נקודות קיצבה וכן הנחות סוציאליות לפי שיעור עליית המדד בשנת המס הקודמת. "הנחות סוציאליות" כוללות גם את הסכום הנקוב בסעיף 9(5), לעניין תקרת ההכנסה הפטורה של עיוור או נכה 100%.

ע"מ 1066/05 דלרד הנדסה בע"מ  ויורשי ארליך אבנר ורבקה ז"ל נ' פקיד שומה תל אביב 4

המחלוקת המרכזית בין הצדדים היתה הוכחת "יגיעה אישית" לעניין פטור ממס לעיוור או נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה.

אבנר ארליך ז"ל, ניהל במשך שנים את חברת דלרד. החל משנת 2000, קיבל מר ארליך אישור על פטור ממס הכנסה בשיעור של 100% בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה. המשכורות ששולמו לנ"ל, החל מיום קבלת אישור הנכות ועד למותו בשנת 2003, היו גבוהות בשיעור של מאות אחוזים מהמשכורות ששולמו לו קודם לכן.

פקיד השומה סירב להכיר בפטור ממס מיגיעה אישית, על מלוא הכנסתו של הנ"ל בשנים 2000 -2003, והעמיד את ההכנסה הפטורה ממס על סך של 50,000 ש"ח בכל שנה, בהתאם לשכרו בשנת 1999, טרם קבלת אישור הנכות.

 

טענת מס הכנסה היתה כי השכר של מר ארליך ז"ל, הוגדל  באופן מלאכותי וללא כל צידוק מעשי, על מנת לנצל את הפטור ממס הקבוע בסעיף 9(5)(א) לפקודה.

הערעור נדחה. 

ע"מ 3874-02—14 פלוני נ' פקיד שומה

הסוגיה העיקרית העולה מפס"ד היא האם הכנסה פטורה ממס הכנסה בהתאם לסעיף 9(5) לפקודה, תהא אוטומטית פטורה גם ממס ריווח המוטל על מוסד כספי מכוח סעיף 4(ב) לחוק מע"מ.

המערער נהל עסק להחלפת מטבע והוגדר "כמוסד כספי" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מע"מ.

המערער הינו נכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

במהלך הדיון טען המערער כי הגדרת "ריווח" בסעיף 1 לחוק מס ערך מוסף, מפנה להגדרת הכנסה חייבת כמשמעותה בפקודת מס הכנסה, ומשכך יש לחשב את הריווח לאחר ניכוי ההכנסה הפטורה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה.

פקיד השומה השיב כי איננו זכאי לפטור ממס על הריווח, מכיוון והפטור לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה, חל רק על מס המוטל על פי פקודת מס הכנסה, ולא ניתן להחילו על ריווח המוטל מכוח חוק מע"מ.

כמו כן ע"פ עמדת פקיד השומה היא כי כל ההקלות והפטורים שביקש המחוקק להעניק בחוק מע"מ, מובאים באופן מפורש בסעיפים 30-37 לחוק מע"מ, ולא נכללים בו פטורים בעקבות נכות או בעקבות נתונים אישיים אחרים.

ביום 07 ביוני 2015, דחה כבוד השופט עאטף עיילבוני את הערעור.

ע"א 5206/15 פאיק אכתילאת נ' פקיד שומה נצרת

ביום 26 בדצמבר 2016 נקבע בבית המשפט העליון, כי פטור לפי סעיף 9(5) לפקודה, אינו פוטר באופן אוטומטי ממס רווח המוטל על מוסד כספי מכוח סעיף 4(ב) לחוק מע"מ.

ו"ע 7018/16 יורשי המנוחה בתיה כספי ז"ל נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

ביום 14 בפברואר 2017 נקבע בועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין בבית המשפט המחוזי בחיפה, כי פטור של נכה לפי סעיף 9(5) לפקודה, אינו חל על חבות במס שבח, לא במישרין ולא בעקיפין בדרך של חישוב המס בפריסה, על אף שניתן לטעון שכן עונה להגדרה של הכנסה שאינה מיגיעה אישית. עוד נקבע כי ע"פ סעיף 48 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין, השבח הריאלי מצטרף בפריסה להכנסה החייבת לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים ולא ניתן להתחשב שוב בפטור בשלב חישוב המס.