מדריך היערכות במסים

 

2.4.5.1   פריסת מענק פרישה לשנים הבאות תוך ניצול פטור לנכה – ע"א 8958/07 ועמ"ה 1017/06 שרל שבטון נ' פ"ש ת"א 5

בלב המחלוקת בין הצדדים עמדה השאלה, האם הוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה, המתיר לחלק את ההכנסה ליותר משנה אחת חלה גם לעניין הפטורים והזיכויים ולא רק לעניין שיעורי המס החלים על הנישום.

למערער נקבעה נכות רפואית צמיתה של 100%, ובעקבות כך, פרש מהעבודה וקיבל מענק פרישה, הזכאי לפטור מכח סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), העוסק בפטור הניתן לנכים ועיוורים. המערער ביקש לפרוס את הסכום החייב במס (מעל לתקרת הפטור) למשך 6 השנים הבאות, החל מהשנה בה פרש, וזאת בהתאם להוראות סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה, המתיר לחלק את ההכנסה ליותר משנה אחת. המערער דרש כי הפטור האמור הניתן לנכה יחול לגביו בכל אחת משש השנים החל משנת קבלת המענק. במלים אחרות, המערער טען כי הוא זכאי ליהנות בכל שנה מתקרת הפטור לנכה בגין הכנסה מיגיעה אישית, דהיינו שש פעמים גובה תקרת הפטור השנתית.

פקיד השומה טען כי הפריסה היא טכנית ונועדה רק לצורך התחשבות בשיעור המס והזיכויים ממנו. ההכנסה מהמענק התקבלה בשנת 2005 ועל כן זכאי המערער ליהנות פעם אחת בלבד מתקרת הפטור.

בית המשפט המחוזי אבחן בין הסדר המהווה במהותו פריסת מס, כפי שטען פקיד השומה, לבין הסדר המהווה פריסת הכנסה, כטענת המערער. בית המשפט המחוזי קבע כי תכלית הסעיף הינה פריסת ההכנסה בהיותה מנגנון מתקן לעיוות הנוצר בכך שפלוני מקבל בבת אחת הכנסה שניתן לייחסה למספר שנים, ועל כן, מדובר בפריסת הכנסה. מוסיף ואומר בית המשפט כי לו מעוניין היה המחוקק לצמצם את תחולת הפטור האמור לעיל, היה עושה זאת במפורש.

בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור ורשות המיסים ערערה לבית המשפט העליון.

ביום 18 באוגוסט 2011, ניתן פסק דין על ידי בית המשפט העליון בגין שני ערעורים אשר נידונו במשותף, האחד שרל בטון והשני יעקב בן אריה באותו נושא.

בית המשפט העליון, דחה את ערעור רשויות המס. בפסק הדין נקבע כי סעיף 8(ג)(3) לפקודה מאפשר פריסה של הכנסה ממענקי פרישה  אשר נתקבלה בידי שבטון ובן אריה, לשנים קדימה.

בשני המקרים, הייתה זכאות לפטור מכח סעיף 9(5) לפקודה ובפסק הדין נקבע כי הפטור כאמור יחול בכל אחת משנות הפריסה. 

2.4.5.2 אלמנתו של נכה שהכנסותיו ממענק פרישה נפרסו-אינה זכאית לפטור לנכה – ע"מ 23004/10 סוניה פורת נ' פ"ש כפר סבא

פס"ד אשר פורסם בחודש פברואר 2013, התייחס לנכה בשעור של 100%, אשר היה לו פטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה. הנ"ל קיבל מענק פרישה ופרס את החלק החייב במס לתקופה של 6 שנים, החל משנת 2002 עד שנת 2007 בהתאם להוראת סעיף 8(ג)(3) לפקודה.

בשנת 2006 נפטר הנכה ואלמנתו דרשה כי הפטור כאמור יחול בשנת 2006 גם לאחר פטירת בעלה וזאת תוך כדי שהנ"ל משליכה על הבקשה מהלכת שרל שבטון.

בית המשפט המחוזי דחה את הערעור בהסתמך על סעיף 8(ד) לפקודה, שם נקבע דין ספציפי בנושא.

לאור החלטת בית המשפט נקבע כי הפטור בשנת 2006, ינתן באופן חלקי. עד למועד הפטירה יחול פטור לפי סעיף 9(5) והחלק שלאחר הפטירה יהיה חייב במס בידי אלמנתו של הנ"ל.

בעקבות פס"ד בבית המשפט המחוזי, הוגש ע"י הגברת פורת ערעור לבית משפט העליון (ע"א 3802/13).

בחודש ינואר 2015, המליץ בית המשפט, למערערים למשוך את הערעור, לאחר הסכמתם הערעור נדחה.