מדריך היערכות במסים

2.4.3  הכנסה ממכירת פטנט, מדגם או זכות יוצרים (סעיף 8 לפקודה)

סעיף 8(ב) לפקודה מאפשר לנציב מס הכנסה לחלק למספר שנים הכנסה שהושגה על ידי ממציא ממכירת פטנט או מדגם, או על ידי יוצר (לדוגמה: מלחין) ממכירת זכות יוצרים – וזאת כדי למנוע הטלת מס בשיעורים גבוהים על הכנסה שהופקה במשך תקופה ארוכה אך התקבלה בשנת מס אחת.

סעיף 8(ב) לפקודה מוסיף וקובע שהוראה זו לא תחול על ההכנסה על פי סעיף 2(9) לפקודה – הכנסה שהושגה על ידי ממציא ממכירת פטנט או מדגם או הכנסה שהושגה ממכירת זכות יוצרים על ידי היוצר, אם ההמצאה או היצירה נוצרו שלא בתחום עיסוקם הרגיל של הממציא או היוצר – יחד עם זאת יצויין, כי מכוח סעיף 125 לפקודה שיעור המס על הכנסה, שחל עליה סעיף 2(9) לפקודה, לא יעלה על 40%.

ביום 7 באוגוסט 2017 פורסם בספר החוקים חוברת 2662, כי הסעיפים הנ"ל יחולו בנוסף לפטנט, מדגם, זכויות יוצרים גם על עיצובים.