מדריך היערכות במסים

במסגרת תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2017 ו- 2018),התשע"ו 2016

מוצע לתקן את פקודת מס הכנסה החל משנת המס 2017, כך שתאפשר למסות, בתנאים המפורטים בתזכיר, בעלי מניות של חברות המוגדרות כ"חברות ארנק", וכן לתת סמכות למנהל להורות לפקידי השומה לנהוג ברווחים שלא חולקו כאילו חולקו כדיבידנד ללא התייעצות בוועדה מייעצת כפי שמורה החוק היום.

 

נכון למועד כתיבת פרק זה טרם התקבלה ההחלטה בנושא.