מדריך היערכות במסים

2.24 הטלת עיצום כספי למאחרי וסרבני הגשת דוח שנתי מקוון

במסגרת תיקון 161 לפקודת מס הכנסה, חלה חובה על מרבית היחידים להגיש דוח שנתי באמצעים מקוונים (ראה הרחבה בסעיף 2.22 לפרק זה). דהיינו, יחידים יגישו דוח שנתי (טופס 1301) באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או שע"מ.

הסנקציה שנקבעה בסעיף 195ב לפקודה על אי הגשת דוח מקוון במועד, היא הטלת "עיצום כספי" בגין כל חודש איחור.

ה"עיצום הכספי" יוטל בשל פיגור של חודש מלא בסכומים הבאים:

 

שנת הטלה

יחיד (סעיף 195ב(א) לפקודה) בש"ח

2008

1,000

2009

1,050

2010

1,090

2011

1,110

2012

1,140

2013

1,150

2014

1,180

2015

2016

1,180

500

2017

500

2018

500

2019

510