מדריך היערכות במסים

2.23   דוח עצמאי מקוון

בעקבות חוק מס הכנסה שלילי, תוקן סעיף 131(ב2) לפקודה כדלהלן:

יחיד אשר חייב בהגשת דוח לפי סעיף 131 לפקודה, ויש לו הכנסות מכח סעיפים 2(1) 2(2) או 2(8) לפקודה, יגיש דוח באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, בצרוף הצהרה שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בהם הם נכונים וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור (להלן: "דוח עצמאי מקוון").

יחיד שלא יגיש דוח כאמור יראוהו כמי שלא הגיש דוח.

את הדוח המקוון יש להגיש עד ליום 31/05 שלאחר שנת המס שלגביה מוגש הדוח.

תחולת התיקון הינה מיום 1.1.2009 לגבי הדוחות שיוגשו בגין שנת 2008 ואילך.

ביום 18.7.2010 פורסמו תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע-2010 המאפשרות פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון משנת 2009 ואילך ליחיד שהכנסתו השנתית (מחזור עסקי או משכורת) וגם הכנסת בן-זוגו מעסק, מחקלאות, ממשלח יד ומעבודה שאינה עולה על 87,580 ש"ח (נכון לשנת 2022) לגבי כל אחד מהם ובתנאי שההכנסה החייבת השנתית של היחיד אינה עולה על 87,580 ש"ח (נכון לשנת 2022) ואם היה לו בן זוג סך כל הכנסתם החייבת אינה עולה על 175,160 ש"ח (נכון לשנת 2022). בנוסף נקבע פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון ליחיד שהוא ובן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

פטור כאמור לא יחול על: יחיד שהגיש תביעה לקבלת מענק לפי חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007; יחיד שהוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9)(א) לפקודה, או שבן זוגו בעל שליטה כאמור.

הסכומים כאמור יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי עליית המדד.