מדריך היערכות במסים

2.22  חוק מס הכנסה שלילי

ביום 27.12.2007 פורסם ברשומות חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 (להלן: "החוק"), החוק תוקן ביום 5.8.2008, וכן במסגרת תיקון 170 מיום 16.7.2009.

החוק הינו נדבך נוסף לשיפור רווחתם של משפחות עובדות ברמות שכר נמוכות והגדלת ההשתתפות בשוק העבודה, באמצעות תשלום מענק כספי דרך מנגנון המס. גובה המענק מושפע מרמת ההכנסה של העובד, מספר ילדים במשפחתו, קיומם של הכנסות נוספות וכן רמת הכנסה של משק ביתו של העובד.

החל משנת המס 2011 החוק חל על כל שכיר או עצמאי, שהייתה לו הכנסת עבודה או הכנסה מעסק ומשלח יד.

בשנת המס 2022, החוק חל על כל שכיר או עצמאי, אשר עמד בכל התנאים הבאים:

  1. גיל 21 ומעלה ויש למבקש *ילדים, או גיל 55 ומעלה, גם ללא ילדים.
  2. במהלך שנת המס 2022 מעבר לדירת מגורים יחידה, לא הייתה בבעלות המבקש או בבעלות בן/בת זוגו, או בבעלות ילדו התלוי בו כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה) בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקם בזכות עולה על 50%.
  3. אם מתקיים לגבי המבקש אחד מהשניים:

(א)   שיש לו ילד אחד או שניים, או שגילו 55 שנים ומעלה גם ללא ילדים – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או הכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2022, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי, אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- **2,240 ש"ח ונמוכה מ- **6,750 ש"ח.

בנוסף הורה יחיד במשפחה חד הורית (הורה יחיד- הורה לילד אחד או יותר הנמצאים אצלו ושכלכלתם עליו, שחי בנפרד מההורה השני ואין לו בן זוג), נדרש שהכנסתו תהיה גבוהה מ 1,380 ש"ח ונמוכה מ- 10,230 ש"ח.

(ב)   יש למבקש שלושה ילדים או יותר – התוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל הכנסות העבודה ו/או ההכנסה מעסק/משלח יד בשנת המס 2022, במספר חודשי העבודה שלך בפועל (כשכיר או כעצמאי אך לא יותר מ- 12 חודשים) בשנה זו, גבוהה מ- **2,240 ש"ח ונמוכה מ- **7,400 ש"ח.

בנוסף הורה יחיד במשפחה חד הורית, נדרש שהכנסתו תהיה גבוה מ- 1,380 ש"ח ונמוכה מ- 12,480 ש"ח .

את הבקשה לשנת המס 2023 יש להגיש עד ליום 30/11/2023.

מענק לעובדים עם מוגבלות

החוק מקל על עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, שנקבע להם  "שכר מינימום מותאם" מכוח חוק שכר המינימום, כך שיהיו זכאים למענק גם אם הכנסתם המזכה נמוכה מזו של עובד ללא מוגבלות.

*     שטרם מלאו לו 19 שנים.

**    הסכומים נכונים לפי המדד הידוע ב- 1.1.2023, בהתאם להוראות החוק.

הגדרות לגבי שכיר ועצמאי לעניין פרק זה וכן פירוט נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המיסים.