מדריך היערכות במסים

2.21.4 נקודות זיכוי על פי סעיף 66(ג) לפקודה

ביום 30/11/2015, פורסם בס"ח 2511, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו- 2016), התשע"ו 2015, אשר במסגרתו הוספו לסעיף 66(ג) לפקודת מס הכנסה, פסקאות (4א), ו- (6) כלהלן:

פסקה (4א): בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בגין כל אחד מילדיו כאמור בפסקה (4).

פסקה (6): בחישוב המס של גבר שנישא לאלמנה יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה שהם פעוטות כאמור בפסקה (5).

תחולת החוק החל מיום 1.12.2015