מדריך היערכות במסים

 

2.21 נקודות זיכוי בעד ילדים

להלן טבלת המפרטת את נקודות הזיכוי בגין ילדים אשר יינתנו לאמהות ואבות בהתאם למצב משפחתי, החל מיום 1.1.2012. ערך של נקודת זיכוי אחת הינה בסך של 218 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2019), סך של 2,616 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2019):

 

פרטים

מספר נקודות זיכוי

§      גבר ללא ילדים

2.25

§      אישה ללא ילדים

2.75

§      נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים

§      נער בגיל 16-17

§      אב לפעוט בשנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שלוש (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)

§      גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאינו פעוט) שאינו בחזקתו

§      אישה נשואה ולה ילד בוגר או יילוד

3.25

§      גבר הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו

§      אב החי בנפרד ולו יילוד או ילד בוגר בחזקתו

§      נערה בגיל 16-17

§      אישה נשואה ולה ילד בגיל שש עד שבע עשרה

3.75

§      אב לפעוט בשנה שלאחר שנת לידתו ובשנה שלאחריה (למעט אב החי בנפרד וילדיו בחזקתו)

§      גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל שש עד שבע עשרה בחזקתו

§      גבר החי בנפרד ולו ילד, בגיל 6-17, בחזקתו

§      אשה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה

4.25

§      אשה נשואה ולה ילד בשנה שלאחר לידתו ועד השנה בה מלאו לו חמש

§      גבר הורה יחיד ולו יילוד בחזקתו

4.75

§      אשה הורה יחיד ולה יילוד בחזקתה

§      גבר הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל ארבע או חמש, בחזקתו

§      גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים שאיננו בחזקתו

§      אב החי בנפרד ולו ילד אחד בגיל שנה עד חמש בחזקתו

5.25

§      אשה הורה יחיד ולה ילד אחד בגיל ארבע או חמש בחזקתה

§      אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בגיל שנה עד גיל חמש בחזקתה

§      אשה החיה בנפרד ומשלמת מזונות בגין פעוט, בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה שבה מלאו לו שנתיים, שלא בחזקתה

5.75

§      גבר הורה יחיד ולו פעוט אחד בגיל שלוש בחזקתו

6.25

§      אשה הורה יחיד ולה פעוט אחד בגיל שלוש בחזקתה

6.75

§      גבר הורה יחיד ולו פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתו

7.25

§      אשה הורה יחיד ולה פעוט בשנה שלאחר שנת הלידה ובשנה בה מלאו לו שנתיים בחזקתה

7.75

 

  • "יחיד מוטב"- יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5).
  • "הורה יחיד"- שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי בן הזוג השני.
  • "פעוט"- ילד שטרם מלאו לו ארבע שנים בשנת המס.
  • "יילוד"- ילד בשנת הלידה.
  • "בוגר"- ילד בשנה בה מלאו לו שמונה עשרה.

ביום 16 למאי 2017, פורסם בספר החוקים חוברת 2638 חוק מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים- הוראת שעה) (להלן התוכנית "נטו משפחה") התשע"ז- 2017.

בהוראת השעה הוגדלו בשנים 2017 ו 2018 בלבד, נקודות הזיכוי לאב ולאם עבור ילדיהם עד גיל חמש.

בהתאם לתוכנית יינתן לכל אחד מההורים נקודות זיכוי כמפורט להלן:

שנת לידה 1.5 נקודות (חלף 1 נקודה לגבר, ו 0.5 לאישה).

שנה שלאחר שנת לידתו ועד להגיעו לגיל חמש, 2.5 נקודות זיכוי לכל אחד (חלף 2 נקודות שקיבלה האישה, גבר קיבל עד גיל שלוש 2 נקודות/נקודה בהתאמה).

כמו כן נקבע בהוראת השעה כי לאם היולדת בשנים 2017 או 2018, תהיה אפשרות להעביר לשנה שאחרי שנת הלידה נקודת זכות אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי, בגין כל אחד מילדיה שנולדו בשנים הנ"ל.

ביום 22 למרץ 2018, פורסם בספר החוקים חוברת מספר 2713 חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח -2018, ונקבע כי הוראת השעה תהפוך לחוק החל מיום 1.1.2019, כמו כן נקבע כי אישה יולדת תוכל לדחות לשנת המס שאחרי שנת הלידה נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי, בגין כל אחד מילדיה שנולדו החל משנת 2017 ואילך.

להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי בגין ילדים אשר יינתנו לאמהות ואבות בהתאם למצב המשפחתי ע"פ תוכנית נטו משפחה נכון לשנים 2017 ואילך

מצב משפחתי

מספר נקודות זיכוי

§      גבר ללא ילדים

2.25

§      אישה ללא ילדים

2.75

§      נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים

§      נער בגיל 16-17

§      גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאינו פעוט) שאינו בחזקתו

§      אשה נשואה ולה ילד בוגר

 

3.25

§      אב הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו

§      אב החי בנפרד ולו ילד בוגר בחזקתו

§      נערה בגיל 16-17

§      אישה נשואה ולה ילד בגיל 6-17

§      אב לילד בשנת הלידה

3.75

 

§      אב הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6-17 בחזקתו

§      אב החי בנפרד ולו ילד בגיל 6-17, בחזקתו

§      אשה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה

§      אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה)

4.25

§      אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים

§      אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו

4.75

 

§      אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 6-17 בחזקתו

§      אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בא מלאו לו 5 שנים

 

5.25

§      אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים

 

5.75

§      אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד השנה שבה מלאו לו 5 שנים

6.25

§      אשה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס

6.75

§      גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שנה בשנה לאחר שנת לידתו ועד השנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו

7.25

§      אשה הורה יחיד ולה 2 ילדים. ילד להורה אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6-17, בחזקתה

7.75

 

 

  • "יחיד מוטב"- יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5).
  • "הורה יחיד"- שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי בן הזוג השני.
  • "פעוט"- ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס.
  • "יילוד"- ילד בשנת הלידה.
  • "בוגר"- ילד בשנה בה מלאו לו שמונה עשרה.

 

ע"מ 54773-03-11 אריה עטיאס נ' פ"ש עפולה

המערער חי עם בת זוגו ללא שהשניים נישאו, לבני הזוג ילדים אותם הם מגדלים יחד. המערער דרש נקודת קצבה עפ"י סעיף 40(א) לפקודה, כקבוע בסעיף 68 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995. ונקודת זיכוי עפ"י סעיף 40(ב)(1) לפקודת מס הכנסה כהורה במשפחה חד הורית. טענת המערער היא כי יש לראותו "כרווק" מאחר והוא ובת זוגתו לא נישאו, ובטענה זו מפנה להגדרת "בני זוג" בסעיף 1 לפקודה המחייבת נישואין על מנת שיראו בו ובבת הזוג כבני זוג לעניין הפקודה.

בית המשפט המחוזי הפנה את המערער לביטוח לאומי על מנת לדרוש את הקצבה עפ"י סעיף 40(א) ודחה את טענת המערער לקבלת נקודת זיכוי עפ"י סעיף 40(ב)(1) מהסיבה שנקודות זיכוי אלו, ניתנות להורה במשפחה חד הורית וכי המשפחה הנ"ל איננה חד הורית מאחר ושני בני הזוג מגדלים את הילדים יחדיו.