מדריך היערכות במסים

2.21      נקודות זיכוי בעד ילדים

להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי בגין ילדים אשר ניתנו לאמהות ואבות בהתאם למצב המשפחתי ע"פ תוכנית נטו משפחה נכון לשנים 2017-2021

מצב משפחתי

מספר נקודות זיכוי

§      גבר ללא ילדים

2.25

§      אישה ללא ילדים

2.75

§      נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים

§      נער בגיל 16-18

§      גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד (שאינו פעוט) שאינו בחזקתו

§      אשה נשואה ולה ילד בוגר

 

3.25

§      אב הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו

§      אב החי בנפרד ולו ילד בוגר בחזקתו

§      נערה בגיל 16-18

§      אישה נשואה ולה ילד בגיל 6-17

§      אב לילד בשנת הלידה

3.75

 

§      אב הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 6-17 בחזקתו

§      אב החי בנפרד ולו ילד בגיל 6-17, בחזקתו

§      אשה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה

§      אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה)

4.25

§      אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים

§      אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו

4.75

 

§      אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 6-17 בחזקתו

§      אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בא מלאו לו 5 שנים

 

5.25

§      אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים

 

5.75

§      אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד השנה שבה מלאו לו 5 שנים

6.25

§      אשה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס

6.75

§      גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שנה בשנה לאחר שנת לידתו ועד השנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו

7.25

§      אשה הורה יחיד ולה 2 ילדים. ילד להורה אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 6-17, בחזקתה

7.75

 

 

  • "יחיד מוטב"- יחיד שהוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או עיוור או נכה לפי סעיף 9(5).
  • "הורה יחיד"- שבן זוגו נפטר או שרשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי בן הזוג השני.
  • "פעוט"- ילד שטרם מלאו לו שש בשנת המס.
  • "יילוד"- ילד בשנת הלידה.
  • "בוגר"- ילד בשנה בה מלאו לו שמונה עשרה.

 

ביום 18 למאי 2022, פורסמה בספר החוקים חוברת מספר 2972 חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), התשפ"ב 2022, במסגרת הוראת השעה תוקנו סעיפים 40 ו- 66 לפקודת מס הכנסה, כך שניתנה נקודת זיכוי להורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים ושאינו פעוט בשנת המס.

 

ערך של נקודת זיכוי אחת הינה בסך של 235 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2023), סך של 2,820 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2023).

 

להלן טבלה המפרטת את נקודות הזיכוי בגין ילדים אשר יינתנו לאמהות ואבות בהתאם למצב המשפחתי בהתאם להוראת השעה נכון לשנים 2022-2023*:

 

(* ביום 7 ליוני 2023, פורסם בספר החוקים מספר 3048 חוק להגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה התשפ"ג- 2023 ונקבע כי הוראת השעה תהפוך לחוק, בחוק נקבע כי נקודות הזיכוי על הכנסות מיגיעה אישית ינתנו לכל ילד מגיל 6-17 חלף 6-12 ולא כפי שנקבע בהוראת השעה. נקודות הזיכוי ינתנו הן לאם והן לאב).

 

מצב משפחתי

מספר נקודות זיכוי

§      גבר ללא ילדים

2.25

§      אישה ללא ילדים

2.75

§      נשוי שלאשתו (יחיד מוטב) אין הכנסה ואין ילדים

§      נער בגיל 16-18

§      גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד בגיל 13-17 שאינו בחזקתו

§      אשה נשואה ולה ילד בוגר

§      גבר נשוי ולו ילד אחד בגיל 6-12

3.25

§      אב הורה יחיד ולו ילד בוגר בחזקתו

§      אב החי בנפרד ולו ילד בוגר בחזקתו

§      נערה בגיל 16-18

§      אישה נשואה ולה ילד בגיל 13-17

§      אב לילד בשנת הלידה

3.75

 

§      אב הורה יחיד ולו ילד אחד, בגיל 13-17 בחזקתו

§      אב החי בנפרד ולו ילד אחד, בגיל 13-17 בחזקתו

§      אשה החיה בנפרד ולה ילד בוגר בחזקתה

§      אם לילד בשנת הלידה (ללא ניוד הנקודה)

§      גבר החי בנפרד ומשלם מזונות בגין ילד בגיל 6-12 שאינו בחזקתו

4.25

§      אב לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בה מלאו לו 5 שנים

§      אב החי בנפרד ולו ילד שנולד בשנת המס ואינו בחזקתו ומשלם מזונות בגינו

§      אישה נשואה ולה ילד בגיל 6-12

4.75

 

§      אב החי בנפרד ולו שני ילדים בגילאים 13-17 בחזקתו

§      אם לילד אחד בשנה שלאחר שנת הלידה ועד לשנה בא מלאו לו 5 שנים

 

5.25

§      אב החי בנפרד ולו ילד אחד בחזקתו בשנה שלאחר שנת לידתו ועד שנה שבה מלאו לו 5 שנים

 

5.75

§      אשה החיה בנפרד ולה ילד אחד בחזקתה בשנה שלאחר שנת לידתו ועד השנה שבה מלאו לו 5 שנים

6.25

§      אשה הורה יחיד ולה ילד שנולד בשנת המס

6.75

§      גבר החי בנפרד ולו 2 ילדים. ילד אחד בשנת לידתו וילד שנה בשנה לאחר שנת לידתו ועד השנה שמלאו לו 5 שנים, בחזקתו

7.25

§      אשה הורה יחיד ולה 2 ילדים. ילד להורה אחד בשנת לידתו וילד שני בגילאים 13-17, בחזקתה

7.75

 

 

 ע"מ 54773-03-11 אריה עטיאס נ' פ"ש עפולה

המערער חי עם בת זוגו ללא שהשניים נישאו, לבני הזוג ילדים אותם הם מגדלים יחד. המערער דרש נקודת קצבה עפ"י סעיף 40(א) לפקודה, כקבוע בסעיף 68 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995. ונקודת זיכוי עפ"י סעיף 40(ב)(1) לפקודת מס הכנסה כהורה במשפחה חד הורית. טענת המערער היא כי יש לראותו "כרווק" מאחר והוא ובת זוגתו לא נישאו, ובטענה זו מפנה להגדרת "בני זוג" בסעיף 1 לפקודה המחייבת נישואין על מנת שיראו בו ובבת הזוג כבני זוג לעניין הפקודה.

בית המשפט המחוזי הפנה את המערער לביטוח לאומי על מנת לדרוש את הקצבה עפ"י סעיף 40(א) ודחה את טענת המערער לקבלת נקודת זיכוי עפ"י סעיף 40(ב)(1) מהסיבה שנקודות זיכוי אלו, ניתנות להורה במשפחה חד הורית וכי המשפחה הנ"ל איננה חד הורית מאחר ושני בני הזוג מגדלים את הילדים יחדיו.