מדריך היערכות במסים

2.20 נקודות זיכוי לחיילים משוחררים

סעיף 39א בפקודת מס הכנסה קובע, כי בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש משלושים ושישה החודשים* הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן:

  1. 1/6 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של-

(א) לגבי גבר- 23 חודשים מלאים לפחות;

(ב) לגבי אישה- 22 חודשים מלאים לפחות;

  1. 1/12 נקודת זיכוי – אם שירת שירות סדיר של פחות מ-

(א) לגבי גבר- 23 חודשים מלאים;

(ב) לגבי אישה- 22 חודשים מלאים;

 

(*)    תחולה מיום 1.1.2007 והוא יחול על מי ששוחרר ביום זה ואילך, לפני מועד זה ההטבה ניתנה לתקופה של עשרים וארבעה חודשים בלבד.