מדריך היערכות במסים

 

2.2    חישוב נפרד להכנסות בני זוג שחל עליהן פטור ממס

אשה נשואה תהא זכאית לפטור על הכנסות אשר קבוע להלן פטור ספציפי וזאת ככל שהיא זכאית לחישוב נפרד. אולם כאשר יש לאשה נשואה הכנסות שלגביהן אין היא זכאית לחישוב נפרד, אך תנאי הזכאות לפטור מתקיימים אצלה, נקבע בהוראות החב"ק (קובץ פרשנות של מס הכנסה), כי תיחשב ההכנסה עצמה להכנסה פטורה ממס והפטור יחול גם כאשר נכללת ההכנסה האמורה בהכנסות הבעל.

לעניין זה, יצויין כי בסעיפים שונים בפקודה, ניתן פטור ממס על הכנסות מסויימות של יחיד, כגון:

(א)        סעיף 9(5), עיוור או נכה 100% פטור ממס על הכנסה מיגיעה אישית או על הכנסה שאינה מיגיעה אישית עד לסכומים הנקובים בסעיף זה (ראה הרחבה בסעיף 2.6 להלן).

(ב)        פטורים ממס על הכנסות מעסק, הכנסות פסיביות, רווחי הון וסוגי הכנסות נוספים, הניתנים לעולים חדשים ולתושבים חוזרים – בהקשר זה ראה סעיף 17.14 למדריך המס.

(ג)         פטור ממס בגין "הכנסת ריבית מזכה" על פקדונות בנקאיים ותוכניות חסכון הניתן לבעלי הכנסות נמוכות ולגמלאים.

 

ע"מ 14440-07-10 ציון כספי נ' פקיד שומה ירושלים 2

ביום 24 באוקטובר 2012, פורסם פס"ד ע"מ 14440-07-10 ציון כספי נ' פקיד שומה ירושלים 2. בלב המחלוקת עמדה השאלה האם בחישוב מאוחד, זכאי בן הזוג אשר הינו "בן זוג רשום", להנות מפטור כולל על כל הכנסות בני הזוג, עקב העובדה שאשתו נכה הזכאית לפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה.

בית המשפט המחוזי קבע, כי בן הזוג הרשום הוא הקובע את התכונות של ההכנסה הכוללת ולכן, אם בן הזוג הרשום הינו נכה, כלל ההכנסות פטורות (כאשר הוכח כי מדובר בהכנסה מיגיעה אישית), וכאשר בן הזוג שאינו רשום הינו נכה, מיזוג הכנסתו שלו עם בן הזוג הרשום לא תזכה את ההכנסה כולה בפטור ממס.

ע"מ 14174/12 רפאל ואורנה בן נתן נ' פקיד שומה חדרה

ביום 29 ביוני 2014 פורסם פס"ד בן נתן נ' פ"ש חדרה, שבו נקבע כי הפטור לנכה על הכנסותיו הפסיביות לפי 9(5)(ב), אינו חל בנוגע להכנסות בת הזוג שנזקפו להכנסות בן הזוג הנכה בחישוב מאוחד.

על פי עמדת מס הכנסה, הפטור לנכה הינו פטור אישי ותכליתו היא סוציאלית ונועדה לעודד נכים להשתלב בקהילה ולצאת לעבודה וייחוס ההכנסות נועד לצרכי חישוב המס בלבד, ומתבצע לאחר שכל אחד מבני הזוג מקבל את הזיכויים והפטורים האישיים.

בנוסף, עמדת מס הכנסה שקבלת הערעור עלולה לגרום לעיוות בחישוב המס שבהם בן הזוג הרשום אינו נכה ותיצור חוסר שיוויוניות בסעיף ויש לשמור על שוויוניות.

כבוד השופט רון סוקול מבית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הערעור וקיבל את עמדת מס הכנסה.