מדריך היערכות במסים

 

2.18  הנחות במס על פי יישוב מגורים

על פי סעיף 11 לפקודה, מי שבמהלך שנת המס היה לתושב אחד היישובים המזכים בהנחה, או חדל להיות תושב ביישוב כאמור, יהא זכאי לזיכוי ממס יחסי לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב היישוב 12 חודשים רצופים לפחות.

תושב יישוב המפורט בסעיף, יהיה זכאי לקבלת זיכוי מהמס, בשיעורים שונים, מההכנסה החייבת מיגיעה אישית, בהתאם ליישוב בו היה לתושב. הזיכוי יינתן על חלק ההכנסה אשר אינו עולה על סכום שנקבע בסעיף, בהתאם לרשימת היישובים המפורטת בו.

בג"ץ 8300/02 גדבאן נסר ואח' נ' ממשלת ישראל ואח'

סעיף 11(ב) לפקודה קובע רשימה פרטנית של יישובים אשר תושביהם זכאים להטבות במס הכנסה אשר אינה מוגדרת על ידי קריטריונים כלשהם.

בבג"ץ גדבאן נידונו שמונה עתירות לבית המשפט העליון ולכולן טענה זהה המופנית נגד האופן שבה נקבעה רשימת היישובים הזכאים להטבות ממס במסגרת סעיף 11(ב) לפקודה.

על פי טענה זו, הטבות המס ניתנו, ועודנה ניתנות, מבלי שנקבעו לכך אמות מידה אחידות, לגבי היישובים אשר תושביהם זכאים לקבלת זיכוי ממס, ואילו בחלק מהעתירות נטען כי הפגיעה בשוויון מתבטאת באפלייתם של יישובים ערביים ודרוזים בצפון הארץ ושל יישובים בדואיים בדרום לעומת יישובים יהודיים שכנים.

בית המשפט העליון שייך את העותרים לשלוש קבוצות:

  1. קבוצה ראשונה: עליה נמנים האגודה לזכויות האזרח וארגון עדאלה, עניינם היבטים הנוגעים להפליה לרעה, בין היתר של ישובים בדואים באישור הדרום. בית המשפט קבע לגבי עתירה זו כי אכן ישנה פגיעה בזכות לשיוויון וביטל את חלק ב' בתוספת הראשונה לפקודה שם הוספו קודם לעתירה, חמישה יישובים בעוטף עזה ליישובים הזכאים לקבלת זיכוי ממס בהתאם לסעיף 11 לפקודה.
  2. קבוצה שניה: יישובים שונים בצפון אשר כל מה שמפריד בינם לבין היישובים אשר מקבלים את הטבת המס הוא כביש שרוחבו מטרים ספורים. לגבי קבוצה זו, קבע בית המשפט כי יש להרחיב את הטבות המס הקבועות בסעיף 11(ב) לפקודה כך שגם תושבי היישובים העותרים יהיו זכאים להן. עם זאת, צירופם של יישובים אלה למסגרת הטבות המס יושהה לתקופה של שנה.
  3. קבוצה שלישית: עתירות של מספר רשויות מקומיות שונות, הטוענות, כל אחת מנימוקיה היא, לזכאותה להטבות מס. במקרה זה דחה בית-המשפט העליון את העתירות, מהסיבה שאין בידי בית-המשפט הכלים, ואין זה מתפקידו, לקבוע קריטריונים למתן הטבות מס לקביעת שיעורן.

ביום 2.3.2014 פורסם בחוזר של רשות המסים רשימה של מספר ישובים שייגרעו מהרשימות החל מיום 31/10/2014, במקום מיום 23/2/2014 במקור.

ע"פ החלטת בג"ץ מיום 19 ביולי 2015, נקבע כי הישובים הנ"ל יגרעו מהרשימה החל מיום 01/12/2015 ולא מיום 31/10/2014.

ביום 30 בנובמבר 2015, נקבע ע"י בית המשפט העליון, כי הישובים הנ"ל יגרעו מהרשימות החל מיום 31/12/2015 ולא כפי שנאמר לפני.

(מועצה איזורית ערבה תיכונה, מועצה איזורית אילות, ערד, חצור הגלילית, בית שאן).

ביום 9 בדצמבר 2015, פורסם בס"ח 2513 תיקון לסעיף 11 לפקודה, וכן תיקון לחוק לסיוע לשדרות ולישובי הנגב המערבי.

במסגרת התיקון נקבע ניקוד לכל ישוב לפי קריטריונים שונים, ישוב אשר עונה על הקריטריונים יוגדר כ"ישוב מוטב" ויקנה לתושבים שגרים בישובים המוטבים זיכוי ממס על הכנסתם מיגיעה אישית בתקרות, ובשיעורים שונים בהתאם למובא בסעיף 11(ב) לפקודה.

כמו כן נקבע בתיקון לסעיף, כי ישוב שהיה זכאי להטבה עד לשנת 2015, ולא זכאי בהתאם לתיקון להטבה החל משנת 2016, יהנה מהטבה בשנת המס שאינה עומד בקריטריונים (2016) ובשנת המס שלאחריה (2017), בהתאם לשיעורים והתקרות שהיו לישוב טרם חדל להיות ישוב מוטב (בתנאי שהיה תושב הישוב במשך כל שנת המס 2016).

תחולת הסעיף הינה החל מ 1.1.2016.

ביום 22 בפברואר 2016, פורסם תיקון לחוק אזור סחר חופשי באילת. על פי התיקון נקבע, כי תושבי אילת ואו חבל אילות יהיו זכאים לזיכוי מס בשיעור של 10% עד לתקרה של 241,800 ש"ח מכלל הכנסתם מיגיעה אישית ולא רק מהכנסתם לפי סעיף 2(1), ו 2(2) כפי שהיה לפני התיקון.

ע"מ 28132-04-10 בלטינסקי נ' פקיד שומה עכו

בפסק דין בלטינסקי אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 6 במרץ 2012, נקבע, כי גברת בלטינסקי אינה זכאית להנחת מס המגיעה לתושב יישוב מזכה  מאחר ולא הוכיחה כי מקום מגוריה הקבוע ומרכז חייה היה בנהריה וזאת לאור העובדה כי החזיקה בדירות אותן שכרה באיזורים אחרים.

ע"א 8234/11 בלטינסקי נגד פקיד שומה עכו

בפסק דין בלטינסקי אשר ניתן בבית המשפט העליון ביום 6 פברואר 2014, נקבע כי פסיקת בית המשפט המחוזי צודקת ואין מקום לשינוי.

ע"מ 880/08 משה הלפמן נ' פקיד שומה חדרה

בפסק דין הלפמן אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 10 באוגוסט 2010, נקבע, כי מר הלפמן אינו זכאי להנחת מס המגיעה לתושב יישוב מזכה  מכיוון שמרכז החיים שלו אינו בערד בלבד אלה מרכז חייו כפול, בערד ובבנימינה אשר בה מתגוררת משפחתו.

ע"מ 44651-01-14 דב יעקבי נ' פקיד השומה חיפה

בפסק דין יעקבי אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 02 באפריל 2015 נקבע, כי מר יעקבי אינו זכאי להנחת מס המגיעה לתושב קו עימות מכיוון ומרכז חייו אינו בקיבוץ דורות שבנגב אלא חיפה, שם מתגוררת משפחתו.

ע"מ 21313/15 דוד יעקב נ' פקיד שומה עכו

בפסק דין יעקב אשר ניתן בבית המשפט המחוזי בחיפה ביום 25 בנובמבר 2016, נקבע כי מר יעקב זכאי להנחת מס המגיעה לתושב יישוב מזכה (עכו), על אף שמקום עבודתו בקריית גת. עוד נקבע בפס"ד כי אין לקבוע במרכז חיים כעניין טכני בלבד, ויש לקחת בחשבון עובדות נוספות.