מדריך היערכות במסים

 

2.16  זיכוי בחישוב נפרד – חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

במסגרת תיקון 187 לפקודה, אשר תחולתו מיום 1.1.2012, תוקן סעיף 66(ג) לפקודה הקובע כי בן זוג רשאי, אף אם לבן זוגו אין הכנסה מיגיעה אישית, לבקש חישוב נפרד על הכנסתו מיגיעה אישית, ויהיה זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו זו, לנקודות זיכוי כאמור בפסקאות (4) או (5) לסעיף דהיינו קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים ופעוטות.