מדריך היערכות במסים

 

2.15.2    חישוב נפרד בקיבוצים ובמושבים שיתופיים

ביום 31/12/2013 פורסם תיקון 199 לפקודת מס הכנסה, אשר בעקבותיו תוקן סעיף 57(ב) לפקודה

החל מתאריך 1.1.2014, כך שבנוסחו החדש מאפשר חישוב מס נפרד לחברי הקיבוץ ללא הגבלת סכום בהתקיים מספר תנאים כפי שמופיעים בסעיף.

לפני תיקון הסעיף, במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 תוקן סעיף 57 לפקודת מס הכנסה ונוספה לו פסקה (ב) לפיה נקבע, החל מיום 1.1.2004 רשאי קיבוץ, כהגדרתו בפקודה, לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד על כלל הכנסתו החייבת המתחלקת באופן רעיוני בין חבריו עד לסכום של 49,680 ש"ח ( נכון לשנת 2013), בהפחתת הכנסה חייבת שאינה הכנסה לפי סעיפים 2(1) או 2(2) לפקודה .

כאמור במסגרת תיקון 199, אשר תחולתו מיום 1.1.2014, נקבעו 3 תנאים אשר בהתקיימותם ניתן יהיה לתבוע חישוב נפרד כאמור לעיל ללא הגבלת סכום:

עיקר עבודתם של שני בני הזוג חברי הקיבוץ הוא בעבודה מזכה*.

עבודתו של כל אחד מבני הזוג נדרשת ליצור ההכנסה לקיבוץ.

הקיבוץ עורך רישום מדוייק לגבי עבודתם של כל חברי הקיבוץ.

על אף האמור בסעיפים 1-3 לעיל, יש להחיל את ההוראות לחישוב נפרד כאמור בסעיף 66(ג) לפקודה.

כמו כן לא יחולו הזיכויים על פי סעיפים 38 ו- 39 לפקודה.

* "עבודה מזכה" – עבודה בענף המניב לקיבוץ במישרין או עקיפין, הכנסה לפי סעיף 2(1), 2(2) בלבד שאינה עבודה במתן אספקת מחיה לחברי הקיבוץ במישרין או עקיפין