מדריך היערכות במסים

2.15.1  

ביום 30/12/2013, פורסם תיקון 199 לפקודת מס הכנסה, אשר בעקבותיו שונה נוסח סעיף 66(ד) לפקודה כך שבנוסחו החדש מאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שלהם קיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם.

לפני תיקון הסעיף, בני זוג אשר להם תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, דרשו בדוחות המס שלהם חישוב נפרד, בהסתמך על הפסיקה אשר הייתה קיימת במהלך השנים.

להלן סקירת החוק לפני תיקון לפני תיקון 199 לפקודה ולאחריו:

סעיף 65 לפקודה קובע כי יראו את הכנסת בני הזוג לצרכי הפקודה כהכנסת בן הזוג הרשום והיא תחויב על שמו.

על אף האמור בסעיף 65 לפקודה, קובע סעיף 66(א) לפקודה, כי רשאי בן הזוג שאינו בן הזוג הרשום, לבקש שייעשה חישוב מס נפרד, על הכנסות מיגיעה אישית הכוללות, ביו היתר, הכנסות מעסק, ממשלח יד ומעבודה ובלבד שאין תלות בין מקור ההכנסה של בן הזוג הרשום שביקש כאמור ובהתקיים התנאים הקבועים בסעיף.

כסייג להוראות סעיף 66(א) לפקודה, קבע סעיף 66(ד) לפקודה, כי סעיף 66(א) לפקודה לא יחול אלא אם הכנסת בן זוג אחד באה ממקור שהוא בלתי תלוי בהכנסת בן הזוג השני.

יצוין, כי סעיף 66(ה) לפקודה, קבע כי שני בני הזוג, העובדים יחדיו בעסק משותף יהיו זכאים לחישוב מס הכנסה נפרד, במקום חישוב מאוחד, לגבי הכנסתם מיגיעה אישית מאותו עסק עד לסכום של 49,680 ש"ח (נכון לשנת 2013) בהתקיים דרישות ותנאי הסעיף.

תיקון מס' 199 לפקודה

על פי התיקון, שונה נוסח סעיף 66(ד) לפקודה כך שבנוסחו החדש מאפשר חישוב מס נפרד לבני זוג שקיימת תלות בין מקורות ההכנסה שלהם, בהתקיים שלושה תנאים מצטברים כדלקמן:

  1. יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נחוצה לשם ייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף.
  2. כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה, ממקור ההכנסה המשותף, ועומד ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור .
  3. אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג- בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה נעשית בבית המגורים.

לעניין זה, "מקור הכנסה משותף" – מקור הכנסה של בן זוג התלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני.

כמו כן במסגרת התיקון בוטל סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה, המאפשר חישוב נפרד לבני זוג הקיימת תלות בהכנסותיהם עד לגובה של 49,680 ש"ח (נכון לשנת 2013).

תחולת תיקון 199 לפקודה נקבע לגבי הכנסה שהופקה מיום 1 בינואר 2014.

ע"מ 1256/08 רפאל ודינה דרי נ' פקיד שומה פתח תקווה

ביום 31 בינואר 2017, נקבע על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, כי  בן הזוג הלא רשום, שהשתמש לשם הפקת הכנסתו, במשרדים ובציוד של הבן זוג הרשום, לא הופכת אוטומטית לתלות במקור ההכנסה של בן הזוג ואין לערוך חישוב מאוחד בגין ההכנסה.