מדריך היערכות במסים

 

2.13  זיכוי עבור תרומות

שכיר או עצמאי אשר תרמו למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודה ואשר יש לו אישור כמוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה, זכאים להקלה ממס.

העצמאי מקבל את הזיכוי בגין התרומות שתרם בעת הגשת הדוח השנתי, ואילו העובד השכיר נאלץ בעבר להגיש דוח לרשויות המס כדי ליהנות מן ההטבה בגין תרומתו.

בהתאם להוראות תקנה 9(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג – 1993 (להלן: "התקנה"), פקיד שומה רשאי, עפ"י בקשת העובד, להורות למעביד להקטין את ניכוי המס או להימנע ממנו, כאשר לעובד מגיע ניכוי, זיכוי או נקודת זיכוי, וכן במצבים בהם הכנסתו פטורה כולה או מקצתה.

בנוסף, מטפלת התקנה בנושא קבלת זיכוי בגין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.

המנהל רשאי להודיע למעבידים או לחלק מהם כי ניתן להתיר הנחות או פטורים גם ללא אישור פקיד השומה.

מכוח התקנה, פרסמה רשות המיסים הוראת ביצוע מס הכנסה מס' 7/2012 (להלן: "הוראת הביצוע"), בדבר אישור למעביד למתן זיכוי לפי סעיף 46 לפקודה, לעובדיו, באמצעות תלוש שכר.

הוראת הביצוע כוללת תנאים בהם צריך לעמוד מעביד על מנת לקבל אישור למתן זיכוי כאמור.

מעביד אשר עומד בכללי הוראת הביצוע, יוכל להחזיר לעובד את הזיכוי בגין התרומות שתרם (בתנאי שסכום התרומה המירבי לעובד הינו 25,000 ש"ח לשנה (נכון לשנת 2019), דרך תלוש המשכורת ולחסוך לעובד הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

זיכוי המס, שיחיד יכול לקבל בגין תרומה שתרם למוסד ציבורי כאמור, הינו בשיעור של 35% מסכום התרומה. הסכום המיזערי שיש לתרום כדי לקבל את הזיכוי כאמור הינו בסך של 190 ש"ח (נכון לשנת 2019) ובלבד שלא יינתן זיכוי ממס בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של היחיד או על סך של 9,322,000 ש"ח (נכון לשנת 2019).